THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc-------

Số: 1250/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN MỎ TRÂN CHÂU, LÔ 01&02

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;

Căn cứ Luật Dầu khí ngày 6/7/1993 và Luật Sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Dầu khí ngày 9/6/2000;

Căn cứ Nghị định số 48/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí;

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầukhí Việt Nam tại công văn số 5261/DKVN-KTDK ngày 6/9/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Phát triển MỏTrân Châu, Lô 01 & 02 với các nội dung chính như sau:

- Xây dựng 1 dàn dầu giếng PLDP-A với 4 vị trígiếng và hệ thống công nghệ kèm theo.

- Xây dựng 01 tuyến ống nội mỏ dài 6,2 km, đườngkính 10 inch dẫn hỗn hợp dầu khí từ dàn PLDP-A về tàu FPSO và 01 tuyến đườngống dài 6,2 km, đường kính 6 inch dẫn khí Gaslift từ tàu FPSO về giàn PLDP-A.

- Khoan 2 giếng khai thác, trong đó có 1 giếngkhoan sớm nhằm mục đích thẩm lượng để giảm thiểu rủi ro.

- Tổng mức đầu tư cho Kế hoạch là 105,15 triệuUSD, theo thời giá năm 2006.

- Thời gian đưa Mỏ Trân Châu vào khai thác làQuý I năm 2009.

- Nhà thầu xây dựng chương trình kế hoạch thudọn mỏ trình cấp thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam yêu cầu Petronas Carigali Việt Nam trongquá trình triển khai Dự án:

- Tiếp tục nghiên cứu, thẩm lượng các đối tượngMioxen, Oligoxen và Móng granit nứt nẻ để chính xác hóa con số trữ lượng và khảnăng khai thác móng của toàn lô.

- Đẩy nhanh tiến độ lập, trình cấp có thẩm quyềnphê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường theo quy định của Luật Bảo vệMôi trường.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Kếhoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng quảntrị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,

Vụ TH;

-Website CP,

- Lưu: VT, DK (5b), Th (28)

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

Hoàng Trung Hải