BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
---------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO
CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI BHXH TP. HỒ CHÍ MINH
------------------------
GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Quyết định số 4857/BHXH-TCCB ngày 21/10/2008 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương;
Căn cứ Công văn số 4048/BHXH-TCCB ngày 30/10/2007 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam về việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 920/QĐ-BHXH ngày 13/4/2011 của Giám đốc BHXH Tp. Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy định và bảng kê tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa tại BHXH Thành phố và BHXH quận, huyện;
Căn cứ Quyết định số 2110/QĐ-BHXH ngày 26/7/2011 của Giám đốc BHXH Tp. Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy định và bảng kê tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa tại BHXH Thành phố và BHXH quận, huyện;

>> Xem thêm:  Điều kiện nào được hưởng tiền bảo hiểm xã hội một lần ? Thủ tục rút tiền BHXH như thế nào ?

Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng giam đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, BHYT;
Căn cứ Công văn số 555/BHXH-THU ngày 17/02/2012 về việc hướng dẫn thực hiện quy định quản lý thu BHXH, BHYT và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại BHXH Tp. Hồ Chí Minh.
Điều 2.Quyết định này thay thế Quyết định 920/QĐ-BHXH ngày 13/4/2011 và Quyết định số 2110/QĐ-BHXH ngày 26/7/2011 của Giám đốc BHXH Tp. Hồ Chí Minh và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2012.
Điều 3. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ. Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, các Trưởng phòng chức năng và Giám đốc BHXH các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BHXH VN;
- BGĐ BHXH TP
- Lưu: VT, TCCB(2b)
GIÁM ĐỐC
Cao Văn Sang

>> Xem thêm:  Vợ đóng bảo hiểm tự nguyện chồng có được hưởng trợ cấp thai sản 1 lần không ?