ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1251/QĐ-UBND

Đà Nng, ngày 22 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1480/QĐ-UBND NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 2016 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỀ VIỆC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 195/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua nâng chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020, áp dụng trong 02 năm 2019 - 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 702/SLĐTB XH-BTXH ngày 12 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc hỗ trợ đối với người mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TTT
U, TTHĐND thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBNDTP;
- Đoàn ĐB
QH thành phố;
- Các sở, ngành, đoàn thể;
- CVP, các PCVP TP;
- Cổng TT Điện tử thành phố;
- Lưu: VT, KGVX, SLĐTBXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trung Ch
i
nh