UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1251/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT MỨC THUDỊCH VỤ SIÊU ÂM, XÉT NGHIỆM THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA SÀNG LỌC TRƯỚC SINH, SƠ SINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 20/2013/TTLT-BTC-BYT ngày20 tháng 02 năm 2013 của liên Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc quy định quản lýsử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số - Kế hoạch hóagia đình giai đoạn 2012 – 2015;

Căn cứ Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 22tháng 7 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 3 tháng 8 năm 2012 về việc ban hành bảng giá dịch vụ khám,chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Công văn số 223/HĐND-VP ngày 23 tháng10 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu dịch vụ siêu âm, xét nghiệmthực hiện xã hội hóa sàng lọc trước sinh, sơ sinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức thu dịch vụ siêuâm, xét nghiệm thực hiện xã hội hóa sàng lọc trước sinh, sơ sinh, cụ thể nhưsau:

- Dịch vụ sàng lọc trước sinh: 58.000 đồng

- Dịch vụ sàng lọc sơ sinh: 245.000 đồng

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký. Giao Sở Y tế có trách nhiệm triển khai, tổ chức, kiểm tratheo dõi việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở: Y tế, Tài chính, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủtịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như trên điều 3;
- Chủ tịch, các PCT/UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC/VX.Ntn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thái