BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1252-GDĐT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

VỀSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THI VÀ XÉT TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG TRUNG HỌC, TRUNGHỌC CHUYÊN BAN VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của BộGiáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ quy định về nhiệm vụ,quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ vào Quyết định số 215/QĐ ngày 27/2/1986 ban hành Quy chế thi và xét tốtnghiệp phổ thông trung học; Quyết định số 219/QĐ ngày 28/2/1986 ban hành Quy chếthi và xét tốt nghiệp phổ thông cơ sở; Quyết định số 163/QĐ ngày 18/3/1988 củaBộ Giáo dục (cũ) và Quyết định số 3752/GD-ĐT ngày 12/12/1994 của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điểm trong các Quy chế thi vàxét tốt nghiệp phổ thông cơ sở, phổ thông trung học;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Nay thay thế Quyếtđịnh số 163/QĐ ngày 18/03/1988 của Bộ Giáo dục (cũ) về thi và xét tốt nghiệpPTTH, THCS bằng các quy định sau đây:

1. Thay Điều 1 bằng:

a) Tổ chức Hộiđồng coi thi liên trường theo nguyên tắc:

- Mỗi Hội đồng đặt tại một địađiểm thi, bao gồm học sinh của ít nhất 2 trường PTTH (hoặc THCS).

- Sở GD-ĐT (đối với thi tốt nghiệpPTTH) hoặc Phòng GD-ĐT (đối với thi tốt nghiệp THCS) có quy định cụ thể về việcsắp xếp các trường trong các Hội đồng thi liên trường.

- Thành phần Hội đồng gồm:

+ Chủ tịch: Hiệu trưởng TrườngPTTH (hoặc THCS).

+ Một đến hai Phó Chủ tịch: làcác Phó hiệu trưởng Trường PTTH (hoặc THCS).

+ Một đến hai Thư ký Hội đồng:là Thư ký Hội đồng giáo dục hoặc tổ trưởng chuyên môn.

+ Các giám thị: là giáo viên trườngPTTH (hoặc THCS). Cần bố trí số giám thị gấp khoảng 3 lần số phòng thi.

Chủ tịch, một nửasố Phó chủ tịch, thư ký và tất cả giám thị đều phải được điều động từ nơi kháctới.

b) Mỗi tỉnh,thành phố (đối với thi PTTH, THCB) và mỗi quận, huyện (đối với thi THCS) thànhlập một Hội đồng chấm thi và xét tốt nghiệp.

Thành phần Hội đồng gồm:

- Chủ tịch: là Trưởng phòng (hoặcPhó trưởng phòng) THPT Sở GD-ĐT (đối với thi PTTH, THCB); là Trưởng phòng (hoặcPhó trưởng phòng) GD-ĐT quận, huyện (đối với thi THCS);

- Các Phó chủ tịch: là Hiệu trưởng(Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng bộ môn) của các trường ở địa phương (mỗi môn thi có1 Phó chủ tịch phụ trách bộ môn).

- Các thư ký: là các chuyên viênphòng THPT Sở GD-ĐT (đối với thi PTTH và THCB) hoặc chuyên viên của Phòng GD-ĐTquận, huyện (đối với thi THCS).

- Các giám khảo: là các giáoviên đã giảng dạy bộ môn thi toàn cấp học của môn thi. Mỗi môn thi có ít nhất mộtcặp hai giám khảo. Tuỳ theo số lượng bài thi, Sở Giáo dục - Đào tạo quy định vàbố trí số cặp giám khảo để hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ.

- Thực hiện cácquy định về 2 giám khảo chấm độc lập một bài thi.

2. Thay thế Điều 3 bằng nội dungsau:

- Sở GD-ĐT có trách nhiệm cấp bằngtốt nghiệp cho học sinh, chậm nhất đến hết học kỳ I của năm học tiếp theo.

- Bằng tốt nghiệp chỉ cấp 1 lần.

3. Thay thế Điều 4 bằng nội dungsau:

Các bài thi tốt nghiệp PTTH,THCB được lưu giữ tại Sở GD-ĐT, bài thi tốt nghiệp THCS được lưu giữ tại PhòngGD-ĐT trong thời hạn 1 năm.

4. Thay thế Điều 5 bằng nội dungsau:

a) Để giải quyết khiếu nại điểmbài thi và kiểm tra, đánh giá việc chấm thi ở các Hội đồng, Sở GD-ĐT trình UBNDtỉnh (hoặc TP) ra quyết định thành lập Hội đồng chấm lại bài thi tốt nghiệpPTTH, THCB, THCS của tỉnh (hoặc TP).

Thành phần Hội đồng gồm:

- Chủ tịch: Giám đốc Sở GD-ĐT;

- Hai Phó giám đốc: một là Chánhthanh tra hoặc Phó chánh thanh tra giáo dục và một là Trưởng phòng (hoặc Phó trưởngphòng) trung học phổ thông, Sở GD-ĐT;

- Hai thư ký: là cán bộ thanhtra và chuyên viên phòng THPT, Sở GD-ĐT;

- Các uỷ viên: mỗi môn thi có ítnhất một cặp 2 giáo viên bộ môn; là cán bộ - giáo viên có phẩm chất, năng lực tốt;không có con, em tham dự kỳ thi.

Việc giải quyếtkhiếu nại điểm bài thi thực hiện theo các quy định tại Thông tư hướng dẫn thựchiện Quyết định này.

b) Để đánh giá tình hình tổ chứcthi ở địa phương, khi cần thiết Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định lậpĐoàn thanh tra việc chấm thi của các Hội đồng chấm thi, các Hội đồng chấm lạibài thi PTTH, THCB, THCS các tỉnh (hoặc TP).

Điểm chấm thanh tra có giá trịthay thế điểm cũ để xét tốt nghiệp.

Điều 2.Sửa đổi và bổsung một số khoản của Điều 2, Điều 3 Quyết định số 3752/GD-ĐT ngày 12/12/1994 củaBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ở những điểm cụ thể sau đây:

1. Thay thế khoản 2 của Điều 2 bằngcác nội dung sau:

Những học sinh được công nhận tốtnghiệp PTTH, THCB (hoặc THCS) là những học sinh không vi phạm Quy chế thi;không có bài thi nào bị điểm dưới 2, đạt điểm tốt nghiệp quy định cho từng diệnsau đây:

a) Diện 1: Đạt điểm bình quân từ5,0 trở lên đối với học sinh bình thường.

b) Diện 2: Đạt điểm bình quân4,5 trở lên đối với học sinh thuộc một trong các đối tượng sau:

- Là người có cha (hoặc mẹ) làngười dân tộc thiểu số Việt Nam; bản thân đang cư trú và học tập tại vùng cao(theo quy định của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi) hoặc vùng sâu, hải đảo, khu kinhtế mới (theo quy định của UBND tỉnh, TP) hoặc đang học trong các trường Dân tộcnội trú cấp huyện trở lên;

- Là con liệt sĩ, con thươngbinh, bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên, con người hưởng chính sách nhưthương binh mất sức lao động 81% trở lên;

- Có xếp loại cả năm lớp cuối cấpvề học lực và hạnh kiểm từ loại khá trở lên;

c) Diện 3: Đạt điểm bình quân4,75 trở lên đối với học sinh thuộc một trong các đối tượng sau:

- Là con thương binh, bệnh binhmất sức lao động dưới 81%, con của người hưởng chính sách như thương binh mất sứclao động dưới 81%; con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động, cònBà mẹ Việt Nam Anh hùng;

- Là người dân tộc thiểu số ViệtNam ngoài quy định tại diện 2;

- Là những học sinh khác đangsinh sống và có hộ khẩu thường trú 3 năm trở lên tại khu vực vùng cao, vùngsâu, hải đảo, khu kinh tế mới;

Các điều kiện tốt nghiệp nêutrên áp dụng cho mọi đối tượng dự thi (học sinh đang học; học sinh cũ; học sinhthi tự do).

2. Thay thế khoản 3 của Điều 2 bằngcác nội dung sau:

Học sinh tốt nghiệp được xếpthành 3 loại giỏi, khá và trung bình với các tiêu chuẩn sau:

a) Loại giỏi: Xếp loại cả năm vềhạnh kiểm đạt loại tốt, học lực đạt loại giỏi; đạt điểm tốt nghiệp bình quân8,5 trở lên; không có bài thi tốt nghiệp nào đạt điểm dưới 7;

b) Loại khá: Xếp loại cả năm vềhạnh kiểm và học lực đạt từ khá trở lên; đạt điểm tốt nghiệp bình quân từ 7,0trở lên; không có bài thi tốt nghiệp nào đạt điểm dưới 6;

c) Loại trung bình: các trường hợpđủ điều kiện tốt nghiệp còn lại.

3. Sửa đổi và bổ sung một số ýtrong Điều 3:

a) Thêm vào cuối điểm 1 câu:"Chỉ giải quyết các trường hợp về đặc cách tốt nghiệp PTTH, THCB trong kỳthi lần thứ 2".

b) Thay: "... được điểm tốtnghiệp là 34 điểm." bằng: "... đạt điểm bình quân là 8,5 điểm".

Điều 3.Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp PTTH và THCB lần thứ 2 trong năm cho những học sinhchưa dự thi hoặc chưa tốt nghiệp trong kỳ thi lần thứ 1. Học sinh phải thi cácmôn chưa thi và chỉ thi lại môn thi đạt điểm dưới trung bình. Điểm các môn đạttừ 5 trở lên được bảo lưu. Việc cộng điểm khuyến khích, điều kiện tốt nghiệp,tiêu chuẩn xếp loại tốt nghiệp và việc cấp bằng tốt nghiệp ở kỳ thi này vận dụngnhư kỳ thi lần thứ 1. Bằng Tú tài cấp tại kỳ thi lần thứ 2 có giá trị như tại kỳthi lần thứ 1.

Điều 4.Các quy định sửađổi và bổ sung nói trên được thực hiện từ kỳ thi tốt nghiệp PTTH, THCB và THCSnăm học 1996-1997. Các quy định tại Quyết định số 163/QĐ ngày 18/3/1988 và tạikhoản 2, khoản 3 của Điều 2 Quyết định số 3752/GD-ĐT ngày 12/12/1994 hết hiệu lựctừ ngày ban hành Quyết định này.

Điều 5. Các ông (bà) Chủtịch UBND tỉnh, thành phố; Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông, Vụtrưởng các Vụ có liên quan của Bộ Giáo dục - Đào tạo và các ông (bà) Giám đốc SởGD-ĐT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Trần Hồng Quân

(Đã ký)