BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1255/QĐ-TCĐBVN

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTKINH PHÍ VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BÁO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN KẾT CẤUHẠ TẦNG QUỐC LỘ 28 (ĐOẠN KM2+595 – KM134+380) THUỘC ĐỊA PHẬN CÁC TỈNH BÌNHTHUẬN, LÂM ĐỒNG.

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày26/11/2003; Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổsung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày15/10/2009 và Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ về hướngdẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày16/5/2013 của Chính phủ về sản xuất cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày11/01/2013 của Chính phủ quy định về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sảnkết cấu HTGTĐB;

Căn cứ Quyết định số 60/2013/QĐ-BGTVT ngày21/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàcơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-BGTVT ngày 06/3/2013của Bộ GTVT phê duyệt đề án “Đổi mới toàn diện công tác quản lý, bảo trì hệthống quốc lộ”.

Căn cứ Quyết định số 654/QĐ-BGTVT ngày 07/3/2014của Bộ GTVT phê duyệt Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ năm2014;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-QBTTW ngày 22/5/2014của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương về việc giao kế hoạch chi Quỹ bảo trì đườngbộ Trung ương năm 2014 cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

Căn cứ chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT tại Thôngbáo số 136/TB-BGTVT ngày 24/02/2014 về việc tăng cường công tác đấu thầu quảnlý, Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống quốc lộ;

Căn cứ văn bản số 1387/TCĐBVN-QLBTĐB ngày07/4/2014 về việc tổ chức thực hiện công tác quản lý, BDTX hệ thống Quốc lộ năm2014;

Căn cứ Quyết định số 898/QĐ-TCĐBVN ngày13/5/2014 của Tổng cục ĐBVN về việc phê duyệt giá sản phẩm dịch vụ công íchcông tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên; Quyết định số 1185/QĐ-TCĐBVN ngày12/6/2014 của Tổng cục ĐBVN về việc phê duyệt điều chỉnh giá sản phẩm, dịch vụcông ích công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến: QL.1, QL.1K,QL.20, QL.22, QL.22B, QL.27, QL.28, QL.30, QL.50, QL.51, QL.53, QL.54, QL.56,QL.57, QL.60, QL.61, QL.61B, QL.63, QL.80, QL.91, QL.91B, tuyến N1, tuyến N2,tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp, tuyến Nam Sông Hậu, tuyến Hồ Chí Minh (Mỹ An - VàmCống), bộ phao PMP, cầu Mỹ Thuận, cầu Cần Thơ thuộc địa phận các tỉnh NinhThuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, TiềnGiang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau,Kiên Giang, An Giang, Trà Vinh năm 2014;

Xét đề nghị của Cục Quản lý đường bộ IV tại Tờtrình số 1196/CQLĐBIV-KHKT ngày 21/5/2014 về việc “Phê duyệt kế hoạch đấu thầucông trình: Quản lý và bảo dưỡng thường xuyên cầu, đường bộ đoạn Km2+595 -Km42+664, Km42+664 - Km134+380 QL.28 thuộc địa phận các tỉnh Bình Thuận, LâmĐồng trong 3 năm (36 tháng) từ năm 2014 - 2017” và của Vụ QLBTĐB tại Báo cáokết quả thẩm định số 390/BCTĐ-QLBTĐB ngày 19/6/2014.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kinh phí thực hiện côngtác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng QL.28 (đoạn Km2+595 –Km134+380) thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng phục vụ đấu thầu thực hiệntrong thời gian 3 năm (từ năm 2014 đến năm 2017) như sau:

1- Tổng kinh phí thực hiện: 11.018.990.000 đồng

(Mười một tỷ, không trăm mười tám triệu, chíntrăm chín mươi nghìn đồng chẵn)

Trong đó:

- Giá sản phẩm, dịch vụ: 11.010.002.000 đồng;

- Chi phí khác (Lập HSMT và đánh giá HSDT):8.988.000 đồng.

(Khoản chi phí khác này Chủ đầu tư trích từ kinhphí bảo dưỡng thường xuyên năm 2014 cho tuyến QL.28 đoạn Km2+595 - Km134+380 đãđược phê duyệt tại Quyết định số 1185/QĐ-TCĐBVN ngày 12/6/2014).

2- Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trungương (từ năm 2014 - 2017).

Điều 2. Kế hoạch đấu thầu:

1- Phần công việc đã thực hiện và không phải lựachọn nhà thầu, Chủ đầu tư tự thực hiện:

- Công tác khảo sát, lập giá sản phẩm;

- Công tác quản lý thực hiện trong 03 năm;

- Công tác giám sát thực hiện trong 03 năm;

- Công tác khác thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư.

2- Phần công việc phải lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hp đồng

Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu

8.988.000

Chỉ định thầu

Tháng 6 năm 2014

Trọn gói

60 ngày

Cung ứng dịch vụ quản lý, bảo dưỡng thường xuyên QL.28 đoạn Km2+595 đến Km134+380 thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng.

11.010.002.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một túi hồ sơ

Tháng 7 & 8 năm 2014

Trọn gói (nghiệm thu theo chất lượng thực hiện)

36 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Ghi chú: Giá gói thầu trên được tính trên cơ sở giáphê duyệt tại Quyết định số 898/QĐ-TCĐBVN ngày 13/5/2014 và Quyết định số1185/QĐ-TCĐBVN ngày 12/6/2014 của Tổng cục ĐBVN, các năm sau được tính tăng 10%so với năm trước.

Điều 3. Căn cứ nội dung tại Điều 1 và Điều 2của Quyết định này, Chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo, theo đúng các quyđịnh hiện hành.

Điều 4. Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ IVvà Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Tổng cục trưởng (báo cáo);
- Bộ GTVT (báo cáo);
- Văn phòng quỹ BTĐBTW;
- Kho bạc NN địa phương;
- Vụ: TC, KHĐT;
- Lưu VT, QLBTĐB.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Quang Vinh