ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Số: 1256 /QĐHC-CTUBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/v ủy quyền cho Giám đốc Sở Công Thương cấp giấy phép

hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
______________


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ Công Thương Quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Công Thương cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và gia hạn thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ Công Thương.

Điều 2. Giám đốc Sở Công Thương chịu trách nhiệm xem xét cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và gia hạn thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực theo quy định tại Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ Công Thương và báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ hàng quý, 6 tháng và năm.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 794/QĐHC-CTUBND ngày 23 tháng 7 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Công Thương cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Thành Nghiệp