CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1256/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔIQUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 281/TTr-CP ngày 09/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đốivới 08 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (có danhsách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủnhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAMHIỆN CƯ TRÚ TẠI CHDCND LÀO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1256/QĐ-CTN ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịchnước)

1. Chu Ngọc Tuấn, sinh ngày 22/12/1985 tại NinhBình

Hiện trú tại: bản Huội Hổng, huyện Chăn tha buly, thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào

Giới tính: Nam

2. Nguyễn Thị Hảo, sinh ngày 05/01/1987 tạiThanh Hóa

Hiện trú tại: bản Huội Hổng, huyện Chăn tha buly, thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào

Giới tính: Nữ

3. Chu Tùng, sinh ngày 05/7/2011 tại Lào

Hiện trú tại: bản Huội Hổng, huyện Chăn tha buly, thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào

Giới tính: Nam

4. Chu Nguyễn Bảo Nguyên, sinh ngày 23/02/2013tại Lào

Hiện trú tại: bản Huội Hổng, huyện Chăn tha buly, thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào

Giới tính: Nữ

5. Trần Thanh Phúc, sinh ngày 30/6/1983 tại NamĐịnh

Hiện trú tại: bản Tam Mi Xay, huyện Xay tha ni,thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào

Giới tính: Nữ

6. Hoàng Bích Diệp, sinh ngày 11/3/1970 tại HàNội

Hiện trú tại: bản Nong Tha Nứa, huyện Chăn thabu ly, thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào

Giới tính: Nữ

7. Nguyễn Thanh Liêm, sinh ngày 07/4/1973 tại TPHồ Chí Minh

Hiện trú tại: bản Khủa Luổng, huyện Chăn tha buly, thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào

Giới tính: Nam

8. Nguyễn Thị Hoài Thu, sinh ngày 07/4/1976 tạiVĩnh Phúc

Hiện trú tại: bản Phải, mương Say sệt thả, thủđô Viêng Chăn, CHDCND Lào

Giới tính: Nữ