THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc-------

Số: 1257/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẠM ĐÌNH CHỈ CÔNG TÁC ĐỐIVỚI ÔNG VŨ ĐÌNH THUẦN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét báo cáo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vănphòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Thuần, Trưởng ban Ban Điều hành Đề ántin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005, để điều tra làm rõcác hành vi vi phạm pháp luật.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ông Vũ ĐìnhThuần chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban Bí thư (để báo cáo);

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- C37 Bộ Công an;

- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
VP Ban Cán sự Đảng, Website Chính phủ,

các Vụ: V.I, NC, Cục QT-TV;

- Lưu: Văn thư, TCCB (5b).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Sinh Hùng