UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 1258/ QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “ Quy định tạm thời quản lý du lịch Trung quốc

vào Hải Phòng bằng Giấy thông hành xuất nhập cảnh”

_____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Văn bản của Thủ tướng Chính phủ số 223/QHQT - tym ngày 3/10/1995 về "Cấp thị thực tại cửa khẩu Móng Cái cho Khách du lịch Trung Quốc", số 1367/QHQT ngày 26/3/1996 vế "Thủ tục xuất nhập cảnh đối với khách du lịch Trung Quốc vào Hải Phòng" và số 3299/QHQT ngày 2/7/1997 về "Thủ tục xuất nhập cảnh đối với khách du lịch Trung Quốc đi tàu biển theo đoàn vào cảng Hải Phòng”;

Xét Đề nghị của ông Giám đốc sở Du lịch Thành phố Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định tạm thời quản lý khách du lịch Trung Quốc vào Hải Phòng bằng Giấy thông hành xuất nhập cảnh".

Điều 2 : Giao cho Ban chỉ đạo quản lý khách du lịch Trung Quốc vào Hải Phòng bằng giấy thông hành xuất nhập cảnh (Ban chỉ đạo 3299) chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3 : Các ông (bà) Chánh văn phòng UBND thành phố. Thủ trưởng các ngành Du lịch, Công an. Bộ đội Biên phòng, cảng vụ, Hải quan, Giao thông công chính. Y tế. Cảng Cửa Cấm, UBND các quận, huyện Cát Hải, Thị xã Đồ Sơn, các công ty Du lịch, khách sạn, doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch được chỉ định của thành phố căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/8/1997. Mọi quy định trước trái với Qui định này đều bãi bỏ. 

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng