UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1259/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTKẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN XÃ, PHƯỜNG, THỊTRẤN GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính quy định về thành lập, giải thể, tổ chức hoạtđộng và chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã,phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyết số 75/2013/NQ-HĐND ngày11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ đối với Đội côngtác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội tại Tờ trình số 684/TTr-SLĐTBXH ngày 15/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phát triểnmạng lưới Đội công tác xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 -2015.

(Kèm theo Kế hoạch số 23/KH-SLĐTBXH ngày12/7/2013 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tàichính, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh, Bí thưĐoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thànhphố tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh

UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ LAO ĐỘNG - TBXH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/KH-SLĐTBXH

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 7 năm 2013

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN MẠNGLƯỚI ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (GỌI CHUNG LÀ CẤPXÃ) GIAI ĐOẠN 2013 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1259/QĐ-UBND , ngày 29/7/2013 của Chủ tịch UBNDtỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Công văn số 729/CPCTNXH-TT ngày29/10/2012 của Cục Phòng chống tệ nạn xã hội thực hiện Thông tư số 24/2012/TTLT về Đội công tác xã hội tình nguyện. Theo nội dung công văn trên Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính xây dựng Kếhoạch phát triển mạng lưới Đội công tác xã hội tình nguyện giai đoạn 2013 -2015.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Thực hiện chủ trương xã hội hoá công tác phòng,chống tệ nạn xã hội của Đảng và Nhà nước tại địa bàn cơ sở, dưới sự lãnh đạocủa cấp uỷ Đảng, chính quyền và đoàn thể, các tầng lớp nhân dân đã tích cựctham gia vào hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn hoá,tạo môi trường trong sạch lành mạnh để phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội.Vì vậy việc thành lập Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã là một nhu cầu cầnthiết trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung và tỉnhVĩnh Long nói riêng trong giai đoạn hiện nay.

1. Mục đích:

- Đề ra các mục tiêu, biện pháp thích hợp xácđịnh cụ thể công việc cần thực hiện và trách nhiệm của các sở, ban ngành trongviệc triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển mạng lưới Đội côngtác xã hội tình nguyện cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) giai đoạn2013 - 2015, theo yêu cầu tại Công văn số 729/CPCTNXH-TT ngày 29/10/2012 củaCục Phòng chống tệ nạn xã hội về việc thực hiện Thông tư số 24/2012/TTLT về Độicông tác xã hội tình nguyện.

- Phát triển mạng lưới tình nguyện viên tại tỉnhVĩnh Long ổn định, bền vững, phát huy nguồn lực hiện có phù hợp với điều kiệnthực tế của địa phương, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả côngtác của Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã.

- Hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyệntại xã, phường, thị trấn nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức người dân cùng chínhquyền địa phương cương quyết đấu tranh bài trừ và phòng, chống các tệ nạn xãhội như: Ma tuý, mại dâm, phòng, mua bán người… trong đời sống cộng đồng dân cư.

2. Yêu cầu:

- Việc xây dựng Kế hoạch phải quán triệt đầy đủnội dung tinh thần của Thông tư Liên tịch số 27/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBMTTQVN ngày 18/12/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Uỷ banTrung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Độihoạt động xã hội tình nguyện cấp xã, nay được thay thế bởi Thông tư số24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 22/10/2012 quy định về thành lập, giải thể,tổ chức hoạt động và chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyệntại xã, phường, thị trấn có hiệu lực từ ngày 07/12/2012.

- Đảm bảo hoạt động của Đội công tác xã hội tìnhnguyện cấp xã phải có chất lượng hiệu quả trên cơ sở phát huy vai trò nòng cốtcủa Đội ngũ tình nguyện viên thật sự gần dân, gắn với cơ sở, đảm bảo tốt côngtác tuyên truyền bằng mọi hình thức, trợ giúp đối tượng (nhiễm HIV, ma tuý, mạidâm) không vì mục đích lợi nhuận.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, banngành đoàn thể liên quan trong việc triển khai thực hiện kế hoạch.

II. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung:

- Bổ sung hoàn thiện mạng lưới Đội tình nguyệntại các xã, phường, thị trấn để nâng cao vai trò của Đội tình nguyện trong thamgia thực hiện các công việc cùng với các cơ quan chức năng về công tác phòng,chống tệ nạn xã hội như: Tổ chức tuyên truyền các hoạt động, thông tin, giáodục, phòng ngừa ngăn chặn tệ nạn ma tuý, mại dâm giảm lây nhiễm và tác hại củaHIV/AIDS, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tại cộng động; nắm diễn biến tình hình tệnạn xã hội (TNXH), các tụ điểm, hoàn cảnh của từng con người trên địa bàn, đisâu vào tiếp cận để cảm hoá, tư vấn, giáo dục đối tượng TNXH, vận động ngườinghiện đi cai nghiện, người mại dâm hoàn lương, người là nạn nhân bị buôn bántrở về giúp đỡ họ tái hoà nhập cộng đồng…. Góp phần làm cho công tác phòng,chống tệ nạn xã hội chuyển biến và trở thành lực lượng thường trực về phongtrào tình nguyện ở cơ sở.

- Kiện toàn và hình thành mạng lưới Đội công tácxã hội tình nguyện cấp xã tại các xã phường, thị trấn, có nhiều cơ sở kinhdoanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội đồng thời xác định vai trò của Đội lànòng cốt thật sự gần và hiểu dân trong việc thực hiện tuyền truyền, giáo dụcnâng cao ý thức cộng đồng trong đấu tranh phòng, ngừa tệ nạn mại dâm, ma tuý,cảm hoá đối tượng ngay từ cơ sở hạn chế tối đa phát sinh tệ nạn mới.

- Xác định cơ cấu hợp lý về tổ chức bộ máy, sốlượng thành viên bảo đảm các hoạt động của Đội để thực hiện việc tập huấn, bồidưỡng nghiệp vụ về kỹ năng tổ chức hoạt động của Đội và nâng cao năng lựcnghiệp vụ cho thành viên để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2013 - 2015:

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn các Đội đã thànhlập (09 Đội) và phát triển thêm mô hình Đội hoạt động xã hội tình nguyện tạicác xã phường trọng điểm và có tệ nạn xã hội, cụ thể: Năm 2014 thành lập mới:08 Đội tại 03 huyện: Bình Minh, Trà Ôn và Bình Tân, nâng tổng số Đội trong toàntỉnh đến năm 2015 là: 17 Đội.

- Nâng cao vai trò của Đội công tác XHTNCX trongcông tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống các tệ nạn xã hội ítnhất một năm phải tổ chức được 8 - 10 cuộc thông qua nhiều hình thức như tuyềntruyền miệng, pa nô áp phích, phát tờ rơi…

- Tham gia quản lý, tư vấn, giáo dục cảm hoá đốitượng, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật báo cho các cơ quan chức năng xửlý và có biện pháp ngăn chặn. Tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - vănhoá - xã hội trên địa bàn, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử, giúp đối tượng tiếpcận các dịch vụ y tế, xã hội, giúp đỡ người nghiện ma tuý sau cai nghiện matuý, người bán dâm hoàn lương, nạn nhân bị mua bán trở về ổn định đời sống, hoànhập cộng đồng, dự kiến tiếp cận giúp đỡ từ 60 - 80% trong nhóm đối tượng này.

- Thực hiện lồng ghép công tác tuyên truyềnphòng, chống tệ nạn xã hội với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đờisống văn hoá khu dân cư”, xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệnạn xã hội và các phong trào khác trên địa bàn của tỉnh. Tăng cường sự phối kếthợp giữa chính quyền, tổ chức chính trị, đoàn thể phấn đấu tiến tới giảm dầncác tệ nạn xã hội từ 60 -70% tại các địa bàn trọng điểm và có tệ nạn xã hội.

- Nâng cao năng lực hoạt động cho thành viên Độitổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn về nghiệp vụ cho đội ngũ tìnhnguyện viên bảo đảm mỗi năm từ 01 - 02 đợt tập huấn có từ 80 - 90% tổng sốthành viên thực hiện công tác Đội công tác xã hội tình nguyện được bồi dưỡngcác kỹ năng và cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật mới ban hành liênquan đến các lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội đáp ứng yêu cầu hoạt động phùhợp với tình hình mới.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:

- Phối hợp với các ngành liên quan thực hiện cóhiệu quả Thông tư số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 22/10/2012 về quy địnhthành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ, chính sách đối với Đội côngtác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn.

- Xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Độitình nguyện nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn xã hội trên địabàn, hoạt động theo Quy chế được Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt.

- Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, đảm bảo hoạtđộng của Đội tình nguyện mang tính chuyên nghiệp tương ứng với trình độ và chấtlượng; duy trì ổn định tránh thay đổi để đảm bảo đội ngũ tình nguyện viên đượchoạt động thường xuyên liên tục.

- Bố trí mạng lưới tình nguyện viên tại các địabàn có tệ nạn xã hội nhất là các địa bàn trọng điểm, có chính sách hỗ trợ và ưuđãi đối với tình nguyện viên; bồi dưỡng nghiệp vụ cho thành viên Đội thành thạovề các kỹ năng sinh hoạt tuyên truyền, vận động, giáo dục và có đạo đức nghềnghiệp để cảm hoá các đối tượng tệ nạn xã hội thật sự gần dân và được người dântin tưởng.

- Tăng cường sự phối kết hợp chặt chẽ giữa cấpuỷ Đảng, chính quyền các ban ngành đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Uỷban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…chung tay trong công tác đấu tranh phòng, chốngtệ nạn xã hội.

IV. LẬP DỰ TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI:

- Hàng năm, UBND xã lập dự toán cụ thể, chi tiếtnguồn kinh phí ngân sách chi cho các hoạt động và mức hỗ trợ, mức phụ cấp đốivới thành viên của Đội tình nguyện gửi Phòng Tài chính của huyện, thành phố đểtrình UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định.

- Kinh phí ghi trên thuộc nguồn ngân sách địaphương hàng năm của các huyện, thành phố đảm bảo thực hiện cho hoạt động của môhình Đội tình nguyện của từng địa phương.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cấp tỉnh:

1.1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Tài chính vàcác sở ngành có liên quan đề xuất thành lập mới thêm 08 Đội tình nguyện tại 03huyện, thị xã, thành phố giai đoạn từ năm 2014 - 2015. Xây dựng kế hoạch mạnglưới tình nguyện trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; trình Hội đồng nhân dântỉnh quyết định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên để chi cho công tácthông tin, tuyên truyền, tư vấn, tham vấn cho đối tượng, sơ kết, tổng kết củaĐội tình nguyện và chế độ, chính sách đối với thành viên của Đội tình nguyện.

- Chỉ đạo Phòng Lao động - TBXH huyện, thành phốtriển khai các hoạt động, tổ chức đào tạo bồi dưỡng nhiệm vụ cho thành viênĐội, định kỳ kiểm tra, đánh giá hoạt động mạng lưới Đội tình nguyện đề xuấtgiải pháp kiện toàn tổ chức nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội. Hướng dẫn Độitình nguyện thực hiện tốt chế độ báo cáo, thống kê hoạt động của Đội và quản lýthực hiện đúng công tác tài chính, kế toán theo quy định của pháp luật đối vớikinh phí được cấp; kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập, những vấn đềmới nảy sinh từ thực tiễn triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Theo dõi, kiểm tra và là đầu mối giúp Chủ tịchUBND tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phốtổ chức triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch này.

- Định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo UBND tỉnh, BộLao động - TBXH về kết quả hoạt động của Đội và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

1.2. Sở Nội vụ:

Phối hợp Sở Lao động - TBXH tỉnh tham mưu UBNDtỉnh việc củng cố, kiện toàn Kế hoạch mạng lưới Đội công tác xã hội tình nguyệncấp xã giai đoạn 2013 - 2015.

1.3. Sở Tài chính:

Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí hợp lý chohoạt động của Đội như mức hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên để chi chocông tác thông tin, tuyên truyền, tư vấn, tham vấn cho đối tượng, sơ kết, tổng kếtcủa Đội tình nguyện và chế độ, chính sách đối với thành viên của Đội tìnhnguyện theo khả năng ngân sách và tình hình thực tế tại địa phương.

1.4. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh:

Chỉ đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tại địaphương là đầu mối trong việc phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân và Hội đồng nhân dâncùng cấp với các tổ chức thành viên trong việc chỉ đạo hoạt động của Đội côngtác xã hội tình nguyện cấp xã có hiệu quả.

1.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên CSHCMtỉnh:

Chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn TNCSHCM cáccấp phối hợp chính quyền, tham gia cùng Đội công tác xã hội tình nguyện thựchiện các hoạt động phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma tuý và phòng, chống lâynhiễm HIV/AIDS thông qua các hoạt động có liên quan như: Công tác giảm nghèo,cứu trợ xã hội và giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

2. Cấp huyện - thành phố

* Uỷ ban nhân dân cấp huyện có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo, đôn đốc các ngành có liên quan thựchiện nhiệm vụ theo kế hoạch của tỉnh đề ra.

- Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương vàkhả năng cân đối ngân sách, UBND huyện, thị xã, thành phố bố trí kinh phí hoạtđộng cho Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã trên địa bàn phụ trách và tạođiều kiện thuận lợi để Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã hoạt động theoQuy chế và quy định của pháp luật.

* Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cónhiệm vụ:

- Hướng dẫn Đội công tác xã hội tình nguyện cấpxã triển khai thực hiện các hoạt động; tổ chức đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chođội ngũ tình nguyện viên.

- Phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp xã, hướng dẫnxây dựng kế hoạch, Quy chế hoạt động thành lập Đội công tác xã hội tình nguyệncấp xã và triển khai hoạt động.

- Định kỳ, tổ chức kiểm tra đánh giá hoạt độngcủa mạng lưới Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã báo cáo về Sở Lao độngThương binh và Xã hội, đồng thời tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm kiện toàntổ chức nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã.

3. Cấp xã:

* Uỷ ban nhân dân cấp xã:

- Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, phối hợp với cácđoàn thể cùng cấp triển khai thực hiện:“ Quy hoạch mạng lưới Đội công tác xãhội tình nguyện cấp xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2015”. Đồng thời tổchức thành lập và ra mắt “Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã” đối với thànhlập mới.

- Hướng dẫn đoàn thể quản lý, xây dựng Quy chếhoạt động và mối quan hệ của Đội với các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức xã hộikhác trên địa bàn.

- Giúp đỡ Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xãvề địa điểm sinh hoạt, trang thiết bị, phương tiện, kinh phí và các điều kiệncần thiết khác để hoạt động của Đội được duy trì thường xuyên và có hiệu quả,hàng năm xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Đội.

- Định kỳ báo cáo hàng tháng, quý và năm báo cáotình hình và kết quả hoạt động của Đội về Uỷ ban nhân dân cấp huyện (Phòng Laođộng TBXH tổng hợp báo cáo về Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh)./.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Thông