ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1259/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 12 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP TRUNG TÂM GIÁO DỤCTHƯỜNG XUYÊN VÀ TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN CHỢ ĐỒN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮCKẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dụcngày 25/11/2009;

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số: 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chínhphủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số: 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chínhphủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 75/2006/NĐ-CP ngày02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số: 07/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chínhphủ sửa đổi Điểm b Khoản 13 Điều 1 của Nghị định số: 31/2011/NĐ-CP ngày11/5/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mộtsố điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số: 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 củaBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trungtâm Giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số: 13/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 14/5/2007 củaBộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế mẫu của Trungtâm Dạy nghề;

Căn cứ Thông tư số: 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2011 của Bộtrưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về thành lập, cho phépthành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường Cao đẳng nghề, trường Trungcấp nghề và Trung tâm Dạy nghề;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 1108/TTr-SNV ngày29/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm Dạy nghề huyện ChợĐồn thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Dạy nghề huyện Chợ Đồn, kể từ ngày01 tháng 9 năm 2013.

Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Dạy nghề huyện Chợ Đồn cótư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ: Tổ 12, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh BắcKạn.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện theo quyđịnh hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoachvà Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Khobạc Nhà nước Bắc Kạn, Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn và Thủ trưởng các đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường