ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành định mức lâm sinh thực hiện

trên địa bàn tỉnh Hà Giang

_______

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ban hành 12/10/2003;

Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ quyết định 164/2008/QĐ-TTg ngày 11/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 55/TT-LN ngày 12/3/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành theo Quyết định này định mức lâm sinh thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2009. Định mức lâm sinh bao gồm:

1. Định mức trồng rừng và chăm sóc rừng trồng phòng hộ, đặc dụng từ năm 1 đến năm 4 và định mức trồng cây xanh trên đường băng cản lửa (Phụ lục 01).

2. Định mức hỗ trợ khoanh nuôi phục hồi và bảo vệ rừng (Phụ lục 02);

3. Tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây con xuất vườn (Phụ lục 03);

4. Tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây trồng mô hình khuyến lâm và cây trồng cảnh quan đô thị (Phụ lục 04);

5. Riêng định mức chi phí hỗ trợ trồng rừng sản xuất: Thực hiện theo hướng dẫn tại mục 9, phần II, Thông tư liên ngành số 02/2008/TTLT-BKH-NN-TC ngày 23/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ Tài chính.

Điều 2. Định mức đơn giá lâm sinh phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này áp dụng thực hiện trong năm kế hoạch 2009 và thay thế định mức đơn giá lâm sinh đã được phê duyệt tại Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 22/5/2008 của UBND tỉnh Hà Giang.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trưởng Ban quản lý dự án 661 tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Trường Tô