ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/2006/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 05 tháng 10 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CHỨCTHANH TRA XÂY DỰNG TRỰC THUỘC SỞ XÂY DỰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNGYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng và Luật thanhtra;

Căn cứ Nghị định số 46/2005/NĐ-CPngày 06/4/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT /BXD-BNV ngày 22/6/2005 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn vềnhiệm vụ và quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra xây dựng ở địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xâydựng tại Tờ trình số 12/TT-SXD ngày 06/3/2006 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờtrình số 48/TT-SNV ngày 29/3/2006.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập tổ chức Thanh tra Xâydựng trực thuộc Sở Xây dựng.

Thanh tra Xây dựng (sau đây gọi là Thanh tra Sở) làcơ quan thuộc Sở Xây dựng, thuộc hệ thống Thanh tra Xây dựng, có trách nhiệmgiúp Giám đốc Sở Xây dựng, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chínhvà thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sởtheo quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở có con dấu riêng, được mở tài khoản theoquy định của pháp luật.

Trụ sở: Cơ quan Sở Xây dựng - Đường Quảng Trường,phường Hiến Nam, thị xã Hưng Yên.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

2.1. Xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra hànhchính, thanh tra chuyên ngành xây dựng trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chứcthực hiện chương trình, kế hoạch đó.

2.2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hànhchính (thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao củatổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Sở):

- Thanh tra, kết luận, xử lý hoặc kiến nghị cơ quancó thẩm quyền xử lý;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các bên có liên quantrong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính theo hướng dẫncủa Thanh tra tỉnh;

2.3. Thực hiện thanh tra chuyên ngành xây dựng theoĐiều 17 Nghị định 46/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạtđộng Thanh tra Xây dựng;

- Thực hiện xử phạt hành chính theo Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ;

- Thành lập các Đoàn thanh tra để tiến hành thanh traxây dựng chuyên ngành theo chương trình hoặc đột xuất do Giám đốc Sở giao theoquy định của pháp luật;

- Cử người tham gia đoàn thanh tra chuyên ngành khicó yêu cầu của thanh tra Bộ Xây dựng.

2.4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Chủ trì hoặc tham gia tiếp công dân đến khiếu nại,tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật;

- Giúp Giám đốc Sở giải quyết khiếu nại, tố cáo theoquy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Theo dõi, kiểm tra các tổ chức thực hiện thuộc thẩmquyền quản lý của Sở trong việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại,tố cáo.

2.5. Thực hiện công tác phòng ngừa, chống tham nhũngtrong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về chốngtham nhũng.

2.6. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tracác đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếunại, tố cáo, phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng.

2.7. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiếnnghị và quyết định sau thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanhtra hành chính, thanh tra chuyên ngành xây dựng và giải quyết khiếu nại, tốcáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở.

2.8. Chủ trì tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ thanh trahành chính, thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra viên, công tác viên thanh tra;được sử dụng công tác viên thanh tra theo quy định của pháp luật.

2.9. Quản lý, tổ chức, biên chế, tài sản và kinh phíphục vụ hoạt động của Thanh tra Sở.

2.10. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quyđịnh của pháp luật và Giám đốc Sở Xây dựng giao.

Điều 3. Quan hệ công tác của Thanh tra xâydựng.

3.1. Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giámđốc Sở, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ thanhtra hành chính của Thanh tra tỉnh.

3.2. Thanh tra Sở chịu sự hướng dẫn, kiểm tra vềnghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Xây dựng; tổng hợp báo cáođịnh kỳ hoặc đột xuất về công tác thanh tra chuyên ngành cho thanh tra Bộ Xâydựng.

3.3. Thanh tra Sở phối hợp với thanh tra các ngành.Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn và các cơ quan nhà nướckhác có thẩm quyền trong quá trình thanh tra đối với các vấn đề có liên quanđến xây dựng và trong việc phòng ngừa ngăn chặn, đấu tranh chống các hành vi viphạm pháp luật.

3.4. UBND huyện, thị xã có trách nhiệm tạo điều kiệnvà hỗ trợ cho Thanh tra Sở hoạt động trên địa bàn; trang bị các phương tiện vàđiều kiện làm việc cho các đội thanh tra theo quy định của pháp luật; xử lý viphạm hành chính theo thẩm quyền khi Đội thanh tra trình.

3.5. UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phốihợp với các Đội thanh tra xây dựng trong việc kiểm tra trật tự đô thị trên địabàn; xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền khi có yêu cầu của Đội thanhtra.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức, biên chế của Thanhtra Sở:

4.1. Cơ cấu tổ chức.

Lãnh đạo gồm: Chánh thanh tra và 01 Phó chánh thanhtra.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Chánhthanh tra và Phó chánh thanh tra Sở thực hiện theo quy định hiện hành.

- Thanh tra viên (Thanh tra viên và Lái xe kiêm nhiệmcông tác Văn phòng).

- Một Đội thanh tra Xây dựng cơ động thuộc Thanh traSở.

4.2. Biên chế:

- Biên chế hành chính, sự nghiệp được UBND tỉnh phânbổ theo kế hoạch hàng năm tương ứng với khối lượng công việc đảm nhận (biên chếsự nghiệp được phân bổ theo Nghị quyết của HĐND tỉnh).

- Việc quản lý, sử dụng, tuyển dụng công chức, viênchức thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Giao Giám đốc Sở Xây dựng quy chếphối hợp hoạt động giữa thanh tra Sở Xây dựng với Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã để phát huy cao nhất hiệu quả thanh tra và quy định quy chế hoạtđộng, mối quan hệ công tác, lề lối làm việc của Thanh tra Sở và Đội thanh traXây dựng cơ động theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyết định có hiệu lực sau mười ngàykể từ ngày ký. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành:Nội vụ, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Kho bạc Nhà nướctỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã vàThanh tra Sở Xây dựng có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cường