BỘ XÂY DỰNG
BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN LÃM
------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Tổ chức triển lãm quốc tế “Công nghệ xây dựng”
--------------------
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN LÃM
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-BXD ngày 3/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức triển lãm quốc tế “Công nghệ xây dựng”;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức triển lãm quốc tế “Công nghệ xây dựng” (gọi tắt là Ban Tổ chức) gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?

1. Ông Lê Quang Hùng, Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Trưởng ban;
2. Ông Bùi Trung Dung, Phó Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Phó Trưởng ban;
3. Ông Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm Công nghệ quản lý chất lượng công trình xây dựng (Trung tâm CQM), Phó trưởng ban;
4. Ông Nguyễn Phú An, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông, quảng cáo đa phương tiện – Smart Media, Phó trưởng ban;
5. Ông Nguyễn Trí Dũng, Phó Trưởng phòng Tổng hợp – Văn phòng Bộ Xây dựng, thành viên;
6. Ông Hoàng Hải Vân, Chuyên viên Văn phòng Bộ Xây dựng, thành viên;
7. Bà Đỗ Nguyệt Ánh, Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, thành viên;
8. Ông La Đức Hùng, Trưởng ban Kinh tế - Báo Xây dựng, thành viên;
9. Ông Bạch Minh Tuấn, Phó trưởng phòng Thông tin, Trung tâm thông tin – Bộ Xây dựng, thành viên;
10. Ông Nguyễn Cảnh Sơn, Giám đốc truyền thông Công ty Cổ phần truyền thông, quảng cáo đa phương tiện – Smart Media, thành viên;

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai khi chưa có sổ đỏ ? Tranh chấp đất đai xử lý như thế nào ?

11. Ông Nguyễn Việt Sơn, nhân viên Trung tâm CQM, thành viên;
12. Ông Nguyễn Anh Tuấn, nhân viên Trung tâm Công CQM, thành viên;
13. Bà Đặng Thanh Mai, nhân viên Trung tâm CQM, thư ký;
14. Ông Phạm Lương Bằng, nhân viên Trung tâm CQM, thành viên;
15. Bà Phạm Thị Minh Thảo, nhân viên Trung tâm CQM, thành viên.
Điều 2. Ban Tổ chức chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo triển lãm giao.
Trong quá trình tổ chức triển lãm, Ban Tổ chức được phép huy động thêm các cán bộ, viên chức chuyên môn tại các đơn vị liên quan tham gia; được phép sử dụng con dấu của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.
Ban Tổ chức thường xuyên tổng hợp, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện để Triển lãm diễn ra đúng kế hoạch, thời gian quy định và đảm bảo chất lượng.
Ban Tổ chức tự giải thể sau khi Triển lãm kết thúc.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

>> Xem thêm:  Tư vấn xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt và giải quyết tranh chấp đất đai ?

Điều 4. Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo triển lãm, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Nguyễn Trần Nam (để biết);
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- Lưu: VT, GĐ.
TRƯỞNG BAN
(đã ký)
Nguyễn Thanh Nghị
THỨ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

>> Xem thêm:  Tranh chấp đất đai, cách thức giải quyết tranh chấp đất đai, thời hạn giải quyết tranh chấp đất đai ?