B NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/QĐ-BNN-PC

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu t chc của B Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận s 04-KL/TW ngày 19/4/2011 về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX);

Căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện các đề án tại Quyết định s409/QĐ-TTg ;

Căn cứ Quyết định số 2285/QĐ-BTP ngày 31/12/2015 của Bộ Tư pháp vviệc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ tr
ưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN và PTNT;
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL);
- Các doanh nghiệp thuộc Bộ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ NN PTNT;
- Lưu: VT, PC (65).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-BNN-PC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai có hiệu quả các văn bản: Nghị quyết 48/NQ-TW của Bộ chính trị (khóa X) về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Kết luận s04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Kết luận s04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt và tổ chức thực hiện các đề án tại Quyết định s409/QĐ-TTg ;

b) Kế thừa và phát huy kết quả công tác PBGDPL trong thời gian trước; nâng cao hiểu biết pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và ý thức chp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (Nông nghiệp và PTNT);

c) Nâng cao hiểu biết pháp luật về Nông nghiệp và PTNT cho cán bộ, người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiu s.

2. Yêu cầu

a) Về nội dung PBGDPL:

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định của Hiến pháp năm 2013, các luật, pháp lệnh mi được ban hành, tập trung vào các văn bản như: Bộ luật Dân sự (sửa đi), Bộ luật hình sự (sửa đổi), Luật Ngân sách nhà nước, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản pháp luật về đầu tư, kinh doanh, thương mại, đất đai, tài nguyên, môi trường, quốc phòng, an ninh, bin, hải đảo, chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; chính sách, quy định mới trong dự thảo luật, pháp lệnh dự kiến ban hành trong năm 2016, các văn bản pháp luật liên quan ti hoạt động và đời sng của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

- Tuyên truyền, phbiến kịp thời, thường xuyên, liên tục phù hợp với từng đối tượng, địa bàn các văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành góp phần thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch nhà nước giao cho ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2016.

b) Về phương thức, hình thức PBGDPL:

- Đổi mới phương thức PBGDPL và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL; thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL góp phần thực hiện nếp sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

- Lựa chọn hình thức, phương pháp thích hp thực hiện công tác PBGDPL để có sức thu hút đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị; hướng công tác phbiến, giáo dục pháp luật về cơ sở; sử dụng công nghệ thông tin để phục vụ tốt hơn công tác PBGDPL; kết hp, lồng ghép giữa PBGDPL với tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, giải quyết tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật trong từng vụ việc cụ thể. Huy động sức mạnh và lợi thế sẵn có của các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao chất lượng hoạt động PBGDPL.

c) Các đơn vị thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai, dự toán và thanh quyết toán đối với hoạt động do mình chủ trì; sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác PBGDPL.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

TT

Nội dung hoạt động

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện

I

Xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện

1

Xây dựng trình Bộ ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL của B

Vụ Pháp chế chủ trì, các đơn vị thuộc Bộ phối hợp

Tháng 1/2016

2

Xây dựng, ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL của đơn vị

Các đơn vị thuộc Bộ chủ trì, Vụ Pháp chế phối hợp

Tháng 1 - 3/2016

II

Xây dựng nguồn nhân lực làm công tác TTPBPL

1

Rà soát, kiện toàn, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL của B

Vụ Pháp chế chủ trì, các đơn vị thuộc Bộ phối hợp

Tháng 1 - 12/2016

2

Rà soát, kiện toàn, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL của đơn v

Các đơn vị thuộc Bộ chủ trì, Vụ Pháp chế phối hợp

Tháng 1 - 12/2016

III

Biên son tài liệu TTPBPL

Biên soạn tờ gấp, sách hỏi đáp, sổ tay pháp luật, xây dựng nội dung chương trình, bản tin pháp luật về Nông nghiệp và PTNT

Các đơn vị thuộc Bộ theo chức năng chủ trì.

Tháng 1 - 12/2016

IV

Tổ chức TTPBPL bằng các hình thức phù hợp

1

Tổ chức hội nghị TTPBPL tại Bộ và các địa phương

Các đơn vị thuộc Bộ theo chức năng chủ trì

Tháng 1 - 12/2016

2

Phối hợp cơ quan liên quan tổ chức họp báo, thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ chủ trì, các đơn vị thuộc Bộ phối hợp

Tháng 1 - 12/2016

3

Phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng

Các đơn vị thuộc Bộ theo chức năng chủ trì

Tháng 1 - 12/2016

4

Đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử của Bộ;

Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu của Bộ về pháp luật

Văn phòng Bộ, Trung tâm tin học chủ trì, các đơn vị thuộc Bộ phối hợp

Tháng 1 - 12/2016

5

Đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử của các đơn vị

Các đơn vị thuộc Bộ theo chức năng chủ trì

Tháng 1 - 12/2016

6

PBGDPL tại các doanh nghiệp thuộc Bộ

Các doanh nghiệp thuộc Bộ chủ trì; Vụ Quản lý doanh nghiệp phi hợp

Tháng 1 - 12/2016

7

Thi tìm hiểu pháp luật về thú y bằng hình thức sân khấu hóa

Công đoàn cơ quan Bộ chủ trì, Cục Thú y, Vụ Pháp chế phối hợp

Tháng 4 - 11/2016

V

Xây dựng tủ sách pháp luật tại các đơn vị thuộc Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ chủ trì; Vụ Pháp chế phối hợp

Tháng 1 - 12/2016

VI

Tổ chức Ngày Pháp luật

1

Xây dựng trình Bộ ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn thực hiện Ngày Pháp luật năm 2016 của Bộ

Vụ Pháp chế chủ trì, các đơn vị thuộc Bộ phối hợp

Tháng 5-10/2016

2

Tổ chức Ngày Pháp luật năm 2016 của các đơn vị thuộc Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ chủ trì; Vụ Pháp chế phối hợp

Tháng 10-11/2016

3

Tổ chức Ngày Pháp luật năm 2016 của Bộ

Vụ Pháp chế chủ trì, các đơn vị thuộc Bộ phối hợp

Tháng 10-11/2016

VII

Kiểm tra công tác PBGDPL

1

Kiểm tra công tác PBGDPL tại nội bộ các đơn vị

Các đơn vị thuộc Bộ chủ trì; Vụ Pháp chế phối hợp

Tháng 1 - 12/2016

2

Kiểm tra công tác PBGDPL tại các đơn vị thuộc Bộ

Vụ Pháp chế chủ trì, các đơn vị thuộc Bộ phối hợp

Tháng 3 - 12/2016

VIII

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án TTPBPL cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiu số, Tiểu Đề án 1 TTPBPL về Nông nghiệp và PTNT cho người dân nông thôn

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ chủ trì, các đơn vị thuộc Bộ phối hợp

Tháng 1 - 12/2016

IX

Sơ kết 03 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Vụ Pháp chế chủ trì, các đơn vị thuộc Bộ phối hợp

Tháng 3 - 6/2016

X

Tổng kết công tác PBGDPL

1

Tổng kết công tác PBGDPL của nội bộ các đơn vị

Các đơn vị thuộc Bộ chủ trì; Vụ Pháp chế phối hợp

Tháng 11-12/2016

2

Tổng kết, công tác PBGDPL của Bộ

Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ phối hợp

Tháng 11-12/2016

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế:

- Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

- Tổng hợp, báo cáo Bộ kết quả thực hiện theo định kỳ hoặc đột xuất; đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả Kế hoạch.

2. Các đơn vị thuộc Bộ:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác PBGDPL của đơn vị, bố trí kinh phí để thực hiện công tác này trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình.

- Chịu trách nhiệm trong việc phổ biến và thực hiện văn bản pháp luật do đơn vị chủ trì tham mưu dự thảo, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai.

- Kiện toàn, củng cvà nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL của đơn vị mình.

- Gửi báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Bộ Nông nghiệp và PTNT (Vụ Pháp chế) trước ngày 15/11/2016 để tổng hợp.

3. Vụ Tài chính:

- Tổng hợp và bố trí kinh phí cho công tác PBGDPL theo quy định.

- Hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí cho công tác PBGDPL theo đúng quy định.

4. Các cơ quan báo chí, thông tin của Bộ:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch PBGDPL của đơn vị.

- Củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên trách về pháp luật. Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ báo chí đảm bảo tuyên truyền đúng đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Xây dựng, củng cố và duy trì các chuyên trang, chuyên mục thông tin, phổ biến pháp luật phục vụ cán bộ và nhân dân trên các báo, đài, trang thông tin điện tử.

- Tuyên truyền biểu dương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong chấp hành pháp luật; bài trừ các biểu hiện không lành mạnh trong lối sng và sinh hoạt văn hóa, tệ nạn xã hội và các loại văn hóa phẩm bạo lực, đi trụy.

- Gửi báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Bộ Nông nghiệp và PTNT (Vụ Pháp chế) trước ngày 15/11/2016 để tổng hợp.

5. Các doanh nghiệp thuộc Bộ:

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch PBGDPL của đơn vị.

- Gửi báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Bộ Nông nghiệp và PTNT (Vụ Pháp chế) trước ngày 15/11/2016 để tổng hợp./.