ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1260/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 24 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CẮM MỐC GIỚI HÀNH LANG BẢO VỆ HỒ CHỨA CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN ĐĂK ĐRINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

n cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính Phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước;

Căn cứ Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1278/STNMT-ĐKĐĐ ngày 13/10/2016 (kèm theo Phương án và Biên bản cuộc họp ngày 12/10/2016 giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Đrinh với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Kon Plông và Công ty cổ phần Tư vấn điện lực Dầu khí Việt Nam),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa công trình thủy điện Đăk Đrinh thuộc địa bàn tỉnh Kon Tum với các nội dung như sau:

1. Mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa công trình thủy điện Đăk Đrinh Đăk Ring, huyện Kon PLông) được cắm theo cao trình như sau:

Công trình Thủy điện Đăk Đrinh thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ hồ chứa theo cao trình 412,2 m

2. Khối lượng thực hiện:

- Điểm khống chế đường chuyền hạng IV: gồm 8 điểm;

- Điểm khống chế đường chuyền cấp 1: gồm 20 điểm;

- Điểm khống chế đường chuyền cấp 2: gồm 65 điểm;

- Tổng số mốc hành lang bảo vệ hồ chứa là 125 mốc, trong đó:

+ Số mốc được bố trí tại địa phận xã Đăk Ring: 23 mốc

+ Số mốc được bố trí tại địa phận xã Đăk Nên: 102 mốc

3. Dự toán kinh phí của phương án: Chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

4. Về nguồn kinh phí thực hiện: Chủ đầu tư tự đảm nhận.

Điều 2. Công ty Cổ phần thủy điện Đăk ĐRinh có trách nhiệm:

1. Chủ trì phối hợp với UBND huyện Kon PLông, UBND các xã nơi có hồ chứa cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa trên thực địa theo đúng nội dung phương án đã được phê duyệt.

2. Bàn giao mốc cho UBND xã nơi có hồ chứa để quản lý, bảo vệ.

3. Trường hợp hành lang bảo vệ đập, hồ chứa, vùng lòng hồ bị lấn chiếm, sử dụng trái phép thì phải kịp thời báo cáo và phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Sở Công thương; Chủ tịch UBND huyện Kon Plông; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Đăk DRinh; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


- Như điều 3;
- UBND các xã: Đăk Ring, Đăk Nên, huyện Kon Plông;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT. NNTN4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNHữu Hải