ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12603/QĐ-UBND

Bình Thạnh, ngày 09 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/NQ-QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về thí điểm không tổchức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việcđiều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngvà quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của UBND huyện, quận, phườngnơi không tổ chức HĐND huyện, quận, phường;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CPngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhândân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CPngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thng hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ ChíMinh về ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luậttrên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2012 của UBND quận Bình Thạnh về ban hànhQuy chế kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luậttrên địa bàn quận Bình Thạnh;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tưpháp tại Tờ trình số 06/TTr-TP ngày 05 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Naycông bố 01 Chỉ thị của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành hết hiệu lựcthi hành (theo danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng UBND quận, Trưởng Phòng Tư pháp quận, cácphòng, ban, đơn vị và các Chủ tịch UBND phường có trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- UBND Thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm công báo Thành phố;
- Bí thư và các Phó Bí thư Quận ủy;
- Chủ tịch và các Phó CT. UBND quận;
- Lưu: VT, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Song Hà

DANH MỤC

VĂNBẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘNĂM 2015

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Chỉ thị

số 03/2009/CT-UBND ngày 18/5/2009

Về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch cúm A (H1N1) ở người trên địa bàn quận

Chỉ thị được ban hành căn cứ Chỉ thị số 07/2009/CT-UBND ngày 06/5/2009 của UBND thành phố HCM về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cúm ở người trên địa bàn quận đã hết hiệu lực thi hành.