ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1261/2010/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 27 tháng 7 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀUCHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ vềquản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ vềquản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quyđịnh mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc ở công ty, doanhnghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổchức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;
Căn cứ Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Xây dựnghướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;
Thực hiện văn bản số 920/BXD-KTXD ngày 25 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng vềviệc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểumới từ 01 tháng 01 năm 2010;
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1105/TTr-SXD ngày 09 tháng 7 năm2010 và Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số 558/BC-STP ngày 02tháng 7 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theomức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 với những nội dung cụ thểnhư sau:

1. Đối với các công trình thi công trênđịa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm:

a) Điều chỉnh chi phí nhân công: chi phínhân công trong dự toán chi phí xây dựng (sử dụng đơn giá xây dựng công trìnhtỉnh Ninh Thuận ban hành theo Quyết định số 136/QĐ-UBND và số 137/QĐ-UBND ngày28 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) được nhân với hệ sốđiều chỉnh KĐCNC = 2,314;

b) Điều chỉnh chi phí máy thi công: chi phí máy thi công(phần nhân công) trong dự toán chi phí xây dựng (sử dụng đơn giá xây dựng côngtrình tỉnh Ninh Thuận ban hành theo Quyết định số 136/QĐ-UBND và số 137/QĐ-UBNDngày 28 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh) được nhân với hệ số điềuchỉnh KĐCMTC = 1,430;

c) Điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát xây dựng: chi phínhân công trong dự toán khảo sát xây dựng (sử dụng tập đơn giá xây dựng côngtrình tỉnh Ninh Thuận ban hành theo Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh) được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCKS= 2,234;

d) Điều chỉnh dự toán chi phí thí nghiệm vật liệu và cấukiện xây dựng: chi phí nhân công trong dự toán thí nghiệm vật liệu và cấu kiệnxây dựng bằng hệ số điều chỉnh chi phí nhân công theo quy định tại bảng số 3của phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng nhânvới hệ số điều chỉnh1,174.

2. Đối vối các công trình thi công trên địa bàn các huyện:

a) Điều chỉnh chi phí nhân công: chi phí nhân công trong dựtoán chi phí xây dựng (sử dụng tập đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuậnban hành theo Quyết định số 136/QĐ-UBND và Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 28tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh) được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNC= 2,085;

b) Điều chỉnh chi phí máy thi công: chi phí máy thi công(phần nhân công) trong dự toán chi phí xây dựng (sử dụng tập đơn giá xây dựngcông trình tỉnh Ninh Thuận ban hành theo Quyết định số 136/QĐ-UBND và Quyếtđịnh số 137/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh) đượcnhân với hệ số điều chỉnh KĐCMTC = 1,344;

c) Điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát xây dựng: chi phínhân công trong dự toán khảo sát xây dựng (sử dụng tập đơn giá xây dựng côngtrình tỉnh Ninh Thuận ban hành theo Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh) được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCKS= 2,008;

d) Điều chỉnh dự toán chi phí thí nghiệm vật liệu và cấukiện xây dựng: chi phí nhân công trong dự toán thí nghiệm vật liệu và cấu kiệnxây dựng bằng hệ số điều chỉnh chi phí nhân công theo quy định tại bảng số 3của phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng nhânvới hệ số điều chỉnh1,123.

3. Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỷ lệ (%) trongdự toán chi phí xây dựng bao gồm: chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thunhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng và chi phí xây dựng nhà tạmtại hiện trường để ở và điều hành thi công được tính bằng định mức tỷ lệ (%)theo quy định.

4. Một số khoản mục chi phí khác trong dự toán xây dựng côngtrình: các khoản mục chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng đượctính bằng định mức tỷ lệ (%) theo quy định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng trên cơsở điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công (phần nhân công) theo mứclương tối thiểu mới đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thựchiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2010; đồng thời phê duyệt để áp dụng.

2. Xử lý chuyển tiếp:

a) Đối với những dự án đầu tư xây dựng đã lập nhưng chưađược cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt hoặc đang lập thì tổng mứcđầu tư được điều chỉnh theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm2010;

b) Đối với công trình xây dựng thuộc các dự án đầu tư đanglập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công thì dự toán xây dựng công trìnhđược điều chỉnh theo quy định tại Quyết định này;

c) Đối với công trình xây dựng thuộc các dự án đầu tư đãđược cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán xây dựng công trình nhưng chưa tổ chứcđấu thầu hoặc đang tổ chức đấu thầu nhưng chưa có kết quả đấu thầu hoặc đã phêduyệt kết quả đấu thầu, chỉ định thầu nhưng chưa ký hợp đồng thì chủ đầu tư tổchức điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Quyết định này.

3. Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng:

a) Đối với những khối lượng của dự án, gói thầu thực hiệntrước ngày 01 tháng 01 năm 2010: việc điều chỉnh giá hợp đồng, giá thanh toánthực hiện theo Quyết định số 167/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Ủyban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc áp dụng hệ số điều chỉnh chi phí xây dựngcông trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15tháng 4 năm 2009 của Bộ Xây dựng;

b) Đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thựchiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2010: việc điều chỉnh giá hợp đồng, giá thanh toánthực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên.

4. Giao Sở Xây dựng tổng hợp những vướng mắc phát sinh trongquá trình thực hiện, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giảiquyết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành vàthay thế Quyết định số 167/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhândân tỉnh Ninh Thuận về việc áp dụng hệ số điều chỉnh chi phí xây dựng côngtrình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15tháng 4 năm 2009 của Bộ Xây dựng.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban,ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủyban nhân dân các xã, phường, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liênquan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Nghị