BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
---------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ GIÁ MUA TĂNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯA VÀO DỰ TRỮ QUỐC GIA NĂM 2011
-------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;
Căn cứ Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 23/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011;
Căn cứ văn bản số 4145/BNN-KH ngày 14/12/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai kế hoạch mua tăng dự trữ thuốc bảo vệ thực vật năm 2011;
Căn cứ Quyết định số 1358/QĐ-BTC ngày 2/6/2011 của Bộ Tài chính về quy định giá mua tăng thuốc Duponte Ammate 30 WDG và Katana 20 SC đưa vào dự trữ quốc gia năm 2011;

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

Căn cứ vào giá thuốc Duponte Ammate 30 WDG và Katana 20 SC bán ra trên thị trường hiện nay;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giá mua tăng thuốc bảo vệ thực vật tại cửa kho dự trữ (đã có thuế giá trị gia tăng) đủ tiêu chuẩn chất lượng để đưa vào dự trữ quốc gia năm 2011 như sau:
- Thuốc Dupont Ammate 30 WDG là 7.197,47 đồng/gói 1,8g.
- Thuốc Katana 20 SC là 212.148,83 đồng/chai 480 ml.
Quy cách chất lượng:
+ Đối với thuốc Dupont Ammate 30WDG:
- Đóng gói nhỏ; 1 gói 1,8 gam; 1 hộp đựng 600 gói; 1 thùng carton (3 lớp) đựng 4 hộp;
- Hạn sử dụng: 2 năm, kể từ ngày sản xuất.

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?

- Tiêu chuẩn 886/08Srai Ban hành ngày 4/11/2008 của Cục Bảo vệ thực vật.
- Nơi sản xuất: tại Dupont Hoa Kỳ.
- Nơi bảo quản: tại kho vật Cách - Hải Phòng.
+ Đối với thuốc Katana 20SC:
- Đóng chai 480 ml (loại chai PET.480.28); 1 chai 480 ml; 1 thùng carton (3 lớp) đựng 40 chai;
- Hạn sử dụng: 2 năm, kể từ ngày sản xuất.
- Tiêu chuẩn 1941/07FR Ban hành ngày 22/12/2007 của Cục Bảo vệ thực vật.
- Nơi sản xuất: tại Nhật Bản.
- Nơi bảo quản: tại kho Vật Cách - Hải Phòng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và áp dụng đối với việc mua số thuốc Dupont Ammate 30 WDG và Katana 20 SC đưa vào dự trữ quốc gia năm 2011 được quy định tại văn bản số 4145/BNN-KH ngày 14/12/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

>> Xem thêm:  Người nước ngoài gốc Việt Nam có được mua đất không ? Thủ tục mua đất đứng tên hai vợ chồng ?

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ, Giám đốc Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: TC; KH và ĐT;
- T.Cục DTNN (Bộ T/C);
- Cục Quản lý giá (Bộ T/C);
- Vụ TC;
- Lưu: VT, KH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật đất đai về việc tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ? Điều kiện thu hồi đất