THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc-------

Số: 1263/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT GẠODỰ TRỮ QUỐC GIA ĐỂ HỖ TRỢ TỈNH TRÀ VINH CỨU ĐÓI CHO CÁC HỘ DÂN BỊ THIỆT HẠI DODỊCH RẦY NÂU, BỆNH VÀNG LÙN VÀ LÙN XOẮN LÁ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 12300/BTC-NSNN ngày 12 tháng 9 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất không thu tiền390 tấn (ba trăm chín mươi tấn) gạo từ nguồn dự trữ quốc gia do Bộ đang quản lýđể hỗ trợ tỉnh Trà Vinh cứu đói cho các hộ dân bị thiệt hại do dịch rầy nâu, bệnhvàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa.

Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tiếp nhận số gạonêu trên và hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng Bộ: Tài chính, Kếhoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh vàXã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;

- Cục Dự trữ Quốc gia;

- HĐND, UBND tỉnh Trà Vinh;

- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Nguyễn Quốc Huy,

Website CP, các Vụ: KTTH, ĐP, V.IV, TH;

- Lưu: VT, NN (3), 26

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Sinh Hùng