ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1264/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 28 tháng 4 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀUCHỈNH, BỔ SUNG NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/2.000 TRUNG TÂM XÃ TÂYGIANG, HUYỆN TÂY SƠN ĐẾN NĂM 2025 THEO HƯỚNG ĐẠT CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI V

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạchđô thị; Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lýkhông gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờtrình số 38/TTr-SXD ngày 15/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Phêduyệt điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ quy hoạch với các nội dung chủ yếu như sau:

1.Tên đồ án:Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/2.000 trung tâm xã Tây Giang, huyện Tây Sơnđến năm 2025 theo hướng đạt chuẩn đô thị loại V.

2. Phạm vi và ranh giớiquy hoạch xây dựng: Khu vực quy hoạch thuộc khu vực trung tâm xã Tây Giang, baogồm các thôn Thượng Giang 1, Thượng Giang 2, Tả Giang 1, Tả Giang 2, giới cậncụ thể như sau:

-Phía Bắc giáp sông Kôn;

- PhíaNam giáp thôn Nam Giang xã Tây Giang;

-Phía Đông giáp suối Đồng Tre;

-Phía Tây giáp xã Tây Thuận (huyện Tây Sơn).

Tổngdiện tích quy hoạch xây dựng khu trung tâm khoảng 276ha.

3.Tính chất và mục tiêu quy hoạch xây dựng:

- Cụthể hóa quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư tỉnh BìnhĐịnh đến năm 2025.

- Quyhoạch xây dựng khu trung tâm xã Tây Giang, huyện Tây Sơn theo hướng đạt chuẩnđô thị loại V làm cơ sở thành lập thị trấn thuộc huyện, làm động lực thúc đẩyphát triển kinh tế xã hội khu phía Tây huyện Tây Sơn.

4.Lý do điều chỉnh, bổ sung quy hoạch: Theo Quyết định số 2703/QĐ-CTUBND ngày 10/12/2008 của UBND tỉnh Bịnh Định về việc định hướng khu trung tâm xã TâyGiang (khu vực Đồng Phó), huyện Tây Sơn theo hướng đạt chuẩn đô thị loại V, phạmvi quy hoạch xây dựng đô thị khoảng 85ha, gồm các thôn Thượng Giang 1 và ThượngGiang 2. Tuy nhiên, theo Kết luận số 51-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày03/11/2011 và Văn bản số 3761/UBND-KTN của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 08/11/2011về việc thống nhất mở rộng phạm vi ranh giới quy hoạch xây dựng Trung tâm xãTây Giang, huyện Tây Sơn theo hướng đạt chuẩn đô thị loại V, tổng diện tích quyhoạch xây dựng đô thị khoảng 276ha, bao gồm các thôn Thượng Giang 1, ThượngGiang 2, Tả Giang 1 và Tả Giang 2.

5.Quy mô quy hoạch xây dựng điều chỉnh:

-Quy mô dân số hiện trạng toàn xã khoảng 13.981 người.

-Quy mô dân số hiện trạng khu vực trung tâm xã khoảng 10.258 người.

- Quymô dân số khu trung tâm xã đến năm 2025 khoảng 13.087 người.

-Quy mô sử dụng đất đô thị đến năm 2025 khoảng 276ha.

6.Nhiệm vụ thiết kế quy hoạch: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày07/4/2010; Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010;Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày07/4/2010 của Chính; Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng, cáctiêu chuẩn, quy phạm khác có liên quan. Các yêu cầu cụ thể bao gồm:

a. Phân tích, đánh giá cácđiều kiện tự nhiên và hiện trạng về kinh tế - xã hội; dân số, lao động; sử dụngđất đai; hiện trạng về xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng xã hội,môi trường của đô thị.

b. Xác định mục tiêu, độnglực phát triển; tính chất, quy mô dân số, lao động, quy mô đất xây dựng đô thị;các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo các giai đoạn phát triển.

c. Dự kiến sử dụng đất củađô thị theo từng giai đoạn quy hoạch.

d. Định hướng phát triểnkhông gian đô thị, bao gồm:

-Hướng phát triển đô thị;

-Xác định phạm vi, quy mô các khu chức năng của đô thị, khu chỉnh trang, cảitạo, khu bảo tồn, khu phát triển mới, khu cấm xây dựng, các khu dự trữ pháttriển;

-Xác định chỉ tiêu về mật độ dân cư, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, địnhhướng phát triển đối với từng khu chức năng;

-Xác định trung tâm hành chính, trung tâm thương mại, dịch vụ, trung tâm côngcộng, công viên cây xanh và không gian mở của đô thị;

-Định hướng tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan cho các khu chức năng củađô thị, trục không gian chính.

đ. Định hướng phát triển hạtầng kỹ thuật đô thị, bao gồm:

-Đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất phát triển đô thị; xác định cốt xây dựng chotoàn đô thị và từng khu vực;

-Xác định mạng lưới giao thông đối ngoại, giao thông đô thị, vị trí và quy mô cáccông trình đầu mối giao thông; xác định chỉ giới đường đỏ các trục chính đô thịvà hệ thống kỹ thuật;

-Xác định nhu cầu và nguồn cung cấp nước, năng lượng; tổng lượng nước thải, rácthải; vị trí, quy mô, công suất các công trình đầu mối và mạng lưới truyền tải,phân phối của hệ thống cấp nước, năng lượng và chiếu sáng đô thị, thông tin liênlạc, thoát nước; vị trí, quy mô các công trình xử lý chất thải rắn, nghĩa trangvà các công trình khác.

e. Đánh giá môi trườngchiến lược:

-Đánh giá hiện trạng môi trường về điều kiện địa hình; các vấn đề xã hội, vănhóa, cảnh quan thiên nhiên.

- Phântích, dự báo những tác động tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường; đềxuất hệ thống các tiêu chí bảo vệ môi trường để đưa ra các giải pháp quy hoạchkhông gian, kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật tối ưu cho khu vực quy hoạch;

- Đềra các giải pháp cụ thể giảm thiểu, khắc phục tác động đến môi trường đô thịkhi triển khai thực hiện quy hoạch;

-Lập kế hoạch giám sát môi trường về kỹ thuật, quản lý quan trắc môi trường.

g.Thiết kế đô thị thựchiện theo Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/3/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫnvề nội dung Thiết kế đô thị; Thông tư số 16/2013/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD .

l. Dự thảo quy định quản lýtheo đồ án quy hoạch chi tiết.

7.Tiến độ thực hiện: Không quá 06 tháng kể từ ngày phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

8.Thành phần hồ sơ:Thực hiện theo Thông tư số 10/TT-BXD ngày 11/8/2010 của BộXây dựng.

9.Dự toán chi phí lập quy hoạch:

- Tổngdân số quy hoạch tính toán 13.087 người. Trong đó: Quy mô dân số theo Quyếtđịnh số 2702/QĐ-CTUBND ngày 10/12/2008 là 7.526 người và quy mô dân số điềuchỉnh, bổ sung lần này là 5.561 người.

- Tổngkinh phí thực hiện quy hoạch 921.813.000 đồng.

ĐVT: đồng

TT

Nội dung công việc

Theo QĐ số 2702/QĐ-CTUBND

Giá trị bổ sung

Tổng giá trị sau điều chỉnh

1

Chi phí thiết kế quy hoạch

220.418.000

406.786.000

627.204.000

2

Chi phí lập nhiệm vụ thiết kế quy hoạch

17.600.000

39.051.000

56.651.000

3

Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch

7.100.000

7.100.000

4

Chi phí thẩm định quy hoạch

14.500.000

32.542.000

47.042.000

5

Chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch

11.000.000

29.584.000

40.584.000

6

Chi phí lấy ý kiến cộng đồng

7.396.000

7.396.000

7

Chi phí công bố quy hoạch (tạm tính)

11.000.000

11.094.000

22.094.000

8

Chi phí đưa mốc giới ra thực địa (tạm tính)

11.000.000

20.339.000

31.339.000

9

Chi phí khảo sát địa hình

82.403.000

UBND huyện Tây Sơn tổ chức phê duyệt theo Thông tư số 05/2011/TT-BXD

Tổng cộng

367.921.000

553.892.000

921.813.000

10. Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện TâySơn.

11. Tổ chức thực hiện:

- Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch: UBNDtỉnh Bình Định;

- Cơ quan thẩm định nhiệm vụ quyhoạch: Sở Xây dựng;

- Chủ đầu tư: UBND huyện Tây Sơn;

- Tư vấn lập nhiệm vụ điều chỉnh quyhoạch: Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng Bình Định.

Điều 2. Quyết định này làm căn cứ để tổchức thiết kế quy hoạch theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng