BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12652/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG CCHC NĂM 2016 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch truyền thông hỗ trợ hoạt động cải cách hành chính năm 2016 của Bộ Công Thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Báo Công Thương;

- Tạp chí Công Thương;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNGHồ Thị Kim Thoa

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG

HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG CCHC NĂM 2016 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định
1 2652/QĐ-BCT ngày 18tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Triển khai Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Bộ Công Thương xây dựng Kế hoạch truyền thông hỗ trợ hoạt động cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 như sau:

1. Mục tiêu

- Nhằm thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ CCHC của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức;

- Nâng cao nhận thức về CCHC, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong việc triển khai các nội dung CCHC; giám sát quá trình thực hiện CCHC của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

- Tăng cường công tác phối hợp thông tin với cơ quan báo, đài trong và ngoài ngành đảm bảo thông tin về tình hình triển khai, kết quả thực hiện CCHC của Bộ và các đơn vị được phản ánh đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

2. Nội dung tuyên truyền

Công tác thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2016 của Bộ Công Thương tập trung vào những nội dung sau:

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, các văn bản chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ và của các đơn vị liên quan;

- Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đoàn thể và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC;

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị quyết 30c/NQ-CP về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020; Chương trình, Kế hoạch CCHC của Chính phủ giai đoạn 2016-2020; Chương trình, Kế hoạch CCHC của Bộ Công thương giai đoạn 2016-2020;

- Tuyên truyền nhng kết quả đạt được trong công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ Công Thương.

3. Hình thức tuyên truyền

- Phối hợp với các Báo, Tạp chí, Truyền hình trong và ngoài Bộ tổ chức thực hiện thông tin, truyền thông về các nội dung CCHC của Bộ;

- Đăng tải các thông tin về CCHC trên Cổng thông tin điện tử của Bộ;

- Đưa nội dung CCHC một cách thích hp vào công tác tuyển dụng công chức và chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức.

- Thông qua hình thức tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các hội nghị, hội thảo của Bộ.

4. Kế hoạch trin khai các nội dung

TT

Nội dung hoạt động

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Kinh phí(triệu đồng)

1

Cập nhật các văn bản, thông tin, bài viết có liên quan đến công tác CCHC của Bộ lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương

Vụ Tổ chức cán bộ

Cục TMĐT và các đơn vị liên quan

01- 12/2016

2

Cập nhật các văn bản, thông tin, bài viết có liên quan đến công tác cải cách TTHC của Bộ lên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương và website: kstthc.moit.gov.vn

Vụ Pháp chế

Cục TMĐT và các đơn vị liên quan

01- 12/2016

3

Phối hợp tuyên truyền về công tác CCHC trong các hội nghị, hội thảo, giao ban thường kỳ của Bộ

- Vụ Tchức cán bộ

- Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

01-12/2016

4

Phi hợp với các Báo, tạp chí, truyền hình trong và ngoài Bộ tổ chức thông tin, tuyên truyền về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của Bộ lên các phương tiện thông tin truyền thông.

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Văn phòng Bộ

Các đơn vị liên quan

01-12/2016

20

Phối hợp với các Báo, tạp chí ngoài Bộ đưa tin về các kết quả đạt được trong công tác CCHC của Bộ Công Thương lên các phương tiện thông tin truyền thông.

5

Gắn công tác tuyên truyền CCHC vào công tác đào tạo, bồi dưng công chức, viên chức và công tác tuyển dụng công chức, viên chức của Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan

01-12/2016

10

Gắn công tác tuyên truyền CCHC vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan

01-12/2016

5. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí cho công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC trích từ nguồn kinh phí CCHC năm 2016 của Bộ;

- Huy động hỗ trợ từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác để phục vụ công tác truyền thông về CCHC;

- Kết hợp, lồng ghép với các chương trình truyền thông khác của Bộ.

6. Tổ chức thực hiện

- Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị đầu mối tham mưu, đề xuất và phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về CCHC của Bộ;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phối hợp triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC của đơn vị mình bằng các hình thức cụ thể phù hợp điều kiện thực tế của đơn vị./.