UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1266/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 31 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPKHÓM 5, THUỘC PHƯỜNG CÁI VỒN, THỊ XÃ BÌNH MINH, TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khoá VIII, kỳ họp lần thứ 08 vềviệc thành lập khóm 5, thuộc phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhândân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập khóm 5, thuộc phườngCái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Khóm 5 có diện tích tự nhiên là43,62 ha, với 521 hộ, 3.852 nhân khẩu;

Địa giới hành chính khóm 5:

+ Phía Bắc giáp xã Thuận An;

+ Phía Đông giáp xã Thuận An và khóm 1, phườngCái Vồn;

+ Phía Nam giáp khóm 1, phường Cái Vồn;

+ Phía Tây giáp khóm 1, phường Cái Vồn và phườngThành Phước.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch Uỷban nhân dân thị xã Bình Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Diệp