ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1266/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 14 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG QUY HOẠCH PHÁTTRIỂN HỆ THỐNG KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NĂM 2020,CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025

CHỦ TỊCHỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐNDUBND ngày 26/11/2003;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 24/TTr-SCT ngày 04/4/2013,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanhkhí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, có xét đến năm 2025 với cácnội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh khí dầu mỏhóa lỏng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, có xét đến năm 2025.

2. Chủ đầu tư: Sở Công Thương Bình Định.

3. Đơn vị thực hiện quy hoạch: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn pháttriển công nghiệp Bình Định.

4. Thời gian thực hiện: Từ quý II năm 2013 đến quý IV năm 2013.

5. Sản phẩm quy hoạch:

- Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địabàn tỉnh đến năm 2020, có xét đến năm 2025 (kèm theo phụ lục, biểu bảng, hệthống bản đồ hiện trạng và quy hoạch).

- Báo cáo tóm tắt Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh khí dầu mỏ hóalỏng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, có xét đến năm 2025.

6. Nội dung xây dựng quy hoạch: Nội dung quy hoạch chủ yếu gồm cácphần:

- Mở đầu.

- Phần thứ nhất: Thực trạng hệ thống kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trênđịa bàn tỉnh.

- Phần thứ hai: Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh khí dầu mỏ hóalỏng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, có xét đến năm 2025.

- Phần thứ ba: Giải pháp và tổ chức thực hiện quy hoạch.

- Kết luận.

Điều 2. Giao Sở Công Thương tổ chức lập quy hoạch theođúng quy định hiện hành; Sở Tài chính thẩm định dự toán chi phí lập quy hoạchtrình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Công Thương,Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định nàykểtừ ngày ký./.

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc