ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1267/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 22 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHẠM VIKHU VỰC CỬA KHẨU TẠI LỐI MỞ NÀ LẠN, XÃ ĐỨC LONG, HUYỆN THẠCH AN, TỈNH CAO BẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Hiệp định về Quy chế quản lý biên giớitrên đất liền giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chínhphủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ký ngày 18 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định 32/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý cửa khẩu biên giới đấtliền;

Căn cứ Thông tư số 181/TT-BQP ngày 17 tháng11 năm 2005 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định 32/2005/NĐ-CP ngày14 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý cửa khẩu biêngiới đất liền;

Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy bộđội Biên phòng tỉnh Cao Bằng tại Công văn số 866/BC-BCHBP ngày 25 tháng 6 năm2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xác định phạm vi, ranh giới khuvực cửa khẩu của Lối mở Nà Lạn, xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng cụthể như sau:

- Phạm vi ranh giới khu vực cửa khẩu: Bao gồmtoàn bộ diện tích quy hoạch là 72 ha đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tạiQuyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2007 (có bản vẽ quy hoạch kèmtheo).

- Vị trí: Từ đường biên giới Quốc gia (phíaĐông) đi vào nội địa khoảng 1540 mét (phía Tây); chiều rộng từ chân núi đáNgườm vài (phía Nam) đến chân núi đá Chuộc Vảng (phía Bắc) khoảng 315 mét.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉhuy quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh,Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhândân huyện Thạch An, Thủ trưởng các cơ quan liên quan; các tổ chức, cá nhân cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Anh