ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1268/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPBAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC GIA ĐÌNH CỦA TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Thực hiện Công văn số 1316/BVHTTDL-GĐ ngày 15tháng 4 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thànhlập Ban chỉ đạo công tác gia đình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo công tác gia đình của tỉnh, gồm các thành viên sau:

1. Trưởng ban: Ông Ngô Hòa - Phó Chủ tịch Thườngtrực UBND tỉnh.

2. Phó Trưởng ban thường trực: Ông Phan Tiến Dũng -Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Phó Trưởng ban:

- Ông Cao Chí Hải - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch;

- Mời bà Phan Hồng Vân - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệpPhụ nữ tỉnh.

4. Thành viên:

- Mời ông Võ Văn Chinh - Phó Chủ tịch Thường trựcUBMTTQVN tỉnh.

- Mời bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phó Trưởng ban BanTuyên giáo Tỉnh ủy.

- Mời ông Hoàng Đức - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiếnbinh tỉnh.

- Mời bà Trần Thị Kim Loan - Phó Bí thư Tỉnh đoànTNCS Hồ Chí Minh.

- Mời ông Trần Văn Lập - Phó Chủ tịch Hội Nông dântỉnh.

- Mời ông Hồ Viết Lễ - Trưởng Ban đại diện HộiNgười cao tuổi tỉnh.

- Ông Hoàng Thế Hy - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

- Ông Hồ Dần - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội.

- Ông Nguyễn Văn Khiết - Phó Giám đốc Sở Tài chính.

- Bà Hoàng Thị Tâm - Phó Giám đốc Sở Y tế.

- Ông Hoàng Đức Bình - Phó Giám đốc Sở Giáo dục vàĐào tạo.

- Ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Giám đốc Sở Thông tin vàTruyền thông.

- Ông Mai Xuân Lạc - Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

5. Thư ký: Bà Lê Thùy Chi - Trưởng phòng Xây dựngnếp sống Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo

1. Xây dựng dự thảo chương trình, kế hoạch của UBND tỉnhvề chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong công tác giađình trình UBND tỉnh quyết định.

2. Giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện chươngtrình, kế hoạch và ý kiến chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liênquan trong công tác gia đình và công tác phòng chống bạo lực gia đình.

3. Đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịpthời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong chỉ đạo việc tổ chức phối hợp cáccơ quan có liên quan trong công tác gia đình.

4. Tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo việc tổchức phối hợp các cơ quan, tổ chức có liên quan với cơ quan quản lý nhà nước vềgia đình.

5. Tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp kiểm tra việc thựchiện kết luận của Ban chỉ đạo công tác gia đình, ý kiến của UBND tỉnh về chỉđạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan công tác gia đình.

6. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh và cơ quancó thẩm quyền khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác giađình và công tác phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn toàn tỉnh.

7. Kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có biệnpháp xử lý kịp thời đối với những vi phạm pháp luật về công tác gia đình.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo

1. Các thành viên của Ban chỉ đạo làm việc theo chếđộ kiêm nhiệm.

2. Cơ quanthường trực của Ban chỉ đạo đặttại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

3. Trưởng ban, Phó trưởng ban thường trực được sửdụng con dấu của cơ quan nơi công tác để điều hành các hoạt động của Ban chỉđạo.

4. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiệntheo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngàyký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởngcác cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã vàthành phố Huế và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao