ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1269/2007/QĐ-UBND

Huế, ngày 29 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ DỰ ÁN GIẢMNGHÈO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THUỘC DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC MIỀN TRUNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Hiệp định vay giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngânhàng Phát triển Châu Á (ADB) ký ngày 02 tháng 4 năm 2002 theo khoản vay số 1883-VIE(SF) cho dự án Giảm nghèo khu vực miền Trung;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 về việc sửa đổi bổ sung một số điều củaNghị định số 16/2005/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủvề việc hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo LuậtXây dựng;

Căn cứ Quyết định số 49/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướngChính phủ về các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu quy định tại điểm đkhoản 1 Điều 101 của Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2989/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hànhQuy định phân công, phân cấp và ủy quyền giải quyết một số vấn đề trong các quyhoạch và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 2189/QĐ-UB ngày 28 tháng 8 năm 2002 của UBND tỉnhThừa Thiên Huế về việc phê duyệt dự án Giảm nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc dựán Giảm nghèo khu vực miền Trung;

Xét đề nghị của Giámđốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 514./SKHĐT-ĐTPT ngày 23 tháng 5 năm 2007,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này"Quy định một số vấn đề thực hiện trong công tác quản lý đầu tư dự án Giảmnghèo tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc dự án Giảm nghèo khu vực miền Trung".

Điều 2.Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các Quyết địnhsố 2258/2005/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2005, Quyết định số 1671/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2006 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế; Chủtịch UBND các huyện, xã thuộc dự án Giảm nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế; Giám đốcBan QLDA Giảm nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế; Trưởng các Ban QLDA Giảm nghèo xã; Thủtrưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-Như Điều 3;
-Bộ Tư pháp (Cục KTVB QPPL);
-Thường vụ Tỉnh ủy;
-Thường trực HĐND tỉnh;
-Đoàn ĐBQH tỉnh;
-Các thành viên UBND tỉnh;
-Văn phòng DA Trung ương;
-VP đại diện ADB tại Việt Nam;
-Viện KSND tỉnh; TAND tỉnh;
-Thanh tra Tỉnh;
-Sở Tư pháp;
-VP: Lãnh đạo và các CV;
-Website Chính phủ;
- Báo TTH;
-Trung tâm Công báo;
-Lưu: VT, XD, TH, TC, ĐN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

QUY ĐỊNH

MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ THUỘCDỰ ÁN GIẢM NGHÈO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1269 / 2007/QĐ-UBND ngày 29/5/2007 của UBND tỉnhThừa Thiên Huế)

Chương I

CÁC QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích yêu cầu

1. Phân định rõ chức năng quản lý của cáccấp, ngành được phân cấp quản lý, phát huy hết vai trò trách nhiệm, tăng cường côngtác kiểm tra giám sát, đảm bảo đầu tư xây dựng có hiệu quả, đạt chất lượng cao.

2. Tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết nhanhgọn các thủ tục đầu tư và xây dựng; các hoạt động, mô hình, mua sắm ngoài lĩnhvực hạ tầng đúng quy định hiện hành thuộc Dự án Giảm nghèo khu vực miền Trungtrên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giảingân vốn đầu tư.

3. Hướng dẫn một số vấn đề về quy chế Quảnlý đầu tư và xây dựng; các hoạt động, mô hình, mua sắm ngoài lĩnh vực hạ tầnghiện hành của Chính phủ và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho phù hợp vớitình hình thực tế ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân trongviệc quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng công trình hạ tầng (giao thông, cungcấp nước sinh hoạt, công trình thủy lợi, chợ và nhà sinh hoạt cộng đồng thôn,thủy điện nhỏ và một số công trình dân sinh khác) và các mô hình, các hoạt độnghỗ trợ sản xuất nông lâm ngư nghiệp, các hoạt động nâng cao năng lực, đào tạo,tập huấn, tham quan học tập, mua sắm hàng hóa cùng một số công việc khác của dựán Giảm nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc dự án Giảm nghèo khu vực miền Trung.

Chương II

QUY ĐỊNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Điều 3. Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

1. Tất cả các công trình xây dựng hạ tầngthuộc dự án Giảm nghèo khu vực miền Trung đã được ADB phê duyệt danh mục đều cógiá trị dưới 7 tỷ đồng nên không phải lập dự án đầu tư mà chỉ lập Báo cáo kinh tế- kỹ thuật xây dựng công trình để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nội dungBáo cáo kinh tế kỹ thuật bao gồm phần thuyết minh và thiết kế bản vẽ thi công,dự toán công trình.

2. Đối với các hoạt động khác ngoài lĩnh vựchạ tầng đã được phê duyệt trong các tiểu dự án không phải lập báo cáo kinh tế -kỹ thuật, mà căn cứ kế hoạch bố trí hằng năm để tổ chức thực hiện các bước tiếptheo đúng quy định.

Điều 4. Các hình thức lựa chọn nhà thầu

1. Các hình thức lựa chọn nhà thầu:

a) Các gói thầu xây lắp:

- Có giá gói thầu dưới 20 triệu đồng áp dụng hìnhthức cộng đồng tự thực hiện;

- Có giá gói thầu từ 20 triệu đồng đến dưới 160 triệuđồng lựa chọn nhà thầu thông qua so sánh báo giá của tối thiểu 3 nhà thầu khácnhau;

- Có giá gói thầu từ 160 triệu đồng trở lên lựa chọnnhà thầu thông qua đấu thầu cạnh tranh trong nước.

b) Các gói thầu mua sắm hàng hóa:

- Có giá gói thầu dưới 100 triệu đồng, chủ đầu tưđược trực tiếp mua sắm;

- Có giá gói thầu từ 100 triệu đồng đến dưới 1.600triệu đồng lựa chọn nhà thầu thông qua so sánh báo giá của tối thiểu 3 nhà thầukhác nhau;

- Có giá gói thầu từ 1.600 triệu đồng trở lên lựachọn nhà thầu thông qua chào hàng cạnh tranh quốc tế.

c) Các gói thầu dịch vụ tư vấn (bao gồm cả đào tạo):

- Có giá gói thầu dưới 500 triệu đồng áp dụng hìnhthức chỉ định thầu;

- Có giá gói thầu từ 500 triệu đồng trở lên lựa chọnnhà thầu thông qua đấu thầu cạnh tranh trong nước.

d) Các gói thầu dịch vụ không phải tư vấn (khảo sátthị trường, bảo hiểm, kiểm toán, …):

- Có giá gói thầu dưới 01 tỷ đồng áp dụng hình thứcchỉ định thầu;

- Có giá gói thầu từ 01 tỷ đồng trở lên lựa chọnnhà thầu thông qua đấu thầu cạnh tranh trong nước.

e) Công tác rà phá bom mìn vật nổ: Được áp dụng hìnhthức chỉ định thầu (không phụ thuộc mức vốn).

2. Điều kiện dự thầu:

a) Nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ là tổ chức có tưcách hợp lệ để tham gia thực hiện các gói thầu thuộc dự án Giảm nghèo tỉnh ThừaThiên Huế khi có đủ các điều kiện sau:

- Thuộc danh sách sơ tuyển hằng năm đã được ADB phêduyệt;

- Hạch toán kinh tế độc lập;

- Hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

b) Các doanh nghiệp, tổ chức trực thuộc Bộ Quốc phòng,Bộ Công an hoặc hoạt động trực tiếp theo quyền giám sát của UBND tỉnh ThừaThiên Huế không được tham gia thực hiện các gói thầu, trừ các trường hợp sau:

- Các gói thầu rà phá bom mìn vật nổ (do các đơnvị thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện);

- Khảo sát, thiết kế công trình;

- Giám sát kỹ thuật công trình;

- Đào tạo địa phương cho nông dân, cán bộ địaphương;

- Tư vấn thực hiện các mô hình nông nghiệp (các doanhnghiệp Nhà nước do UBND tỉnh thành lập, các Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư,Khuyến lâm… của tỉnh, huyện được tham gia thực hiện lĩnh vực này);

- Cung cấp phân bón, thuốc trừ sâu, giống cây trồngvà vật nuôi… do các đơn vị chuyên về nông nghiệp cung cấp.

Điều 5. Phân công, phân cấp, ủy quyền

1. Ban QLDA Giảm nghèo xã:

a) Ban QLDA Giảm nghèo xã có nhiệm vụ khảo sát nhucầu của cộng đồng dân cư và lên danh mục các công trình cần thiết được ưu tiênđầu tư trong nguồn vốn dự án giảm nghèo trình UBND huyện phê duyệt.

b) Ban QLDA Giảm nghèo xã được giao trách nhiệm làmchức năng của chủ đầu tư các công trình xây dựng có giá trị dưới 160 triệu đồngvà các hoạt động, mô hình ngoài lĩnh vực hạ tầng được Ban QLDA Giảm nghèo tỉnhphân cấp.

c) Ban QLDA Giảm nghèo xã tự tổ chức thẩm định vàphê duyệt chỉ định thầu các gói thầu dịch vụ tư vấn thuộc dự án xây dựng côngtrình hạ tầng do mình làm chủ đầu tư.

d) Ban QLDA Giảm nghèo xã tổ chức thẩm định thiếtkế bản vẽ thi công và dự toán các công trình do mình làm chủ đầu tư, tự phêduyệt sau khi có quyết định đầu tư. Lập hồ sơ mời chào giá cạnh tranh, xét thầu,ký kết hợp đồng, nghiệm thu thanh quyết toán công trình. Riêng công tác nghiệmthu bàn giao công trình đưa vào sử dụng phải có sự tham gia của Ban QLDA Giảmnghèo tỉnh.

Ban QLDA Giảm nghèo xã chịu trách nhiệm trước Phápluật và các cấp có liên quan về các quyết định của mình.

2. Ban QLDA Giảm nghèo tỉnh:

a) Thỏa thuận danh mục đầu tư các dự án hạ tầng đểUBND huyện phê duyệt.

b) Làm chủ đầu tư các công trình có giá trị từ 160triệu đồng trở lên.

- Tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dựtoán, tổng dự toán các công trình do mình làm chủ đầu tư, tự phê duyệt sau khicó quyết định đầu tư.

- Tổ chức thẩm định và phê duyệt hồ sơ yêu cầu vàchỉ định thầu các gói thầu dịch vụ tư vấn có giá trị dưới 500 triệu đồng, cácgói thầu dịch vụ không phải tư vấn có giá trị dưới 01 tỷ đồng.

c) Được UBND tỉnh uỷ quyền thẩm định và phê duyệthồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu hoặc chào giá cạnh tranh các gói thầu xây lắp,mua sắm hàng hóa có giá gói thầu dưới 01 tỷ đồng.

d) Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, toàn bộ cáccông trình đầu tư thuộc dự án Giảm nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế; chịu trách nhiệmtoàn diện về chất lượng công trình do mình làm chủ đầu tư.

3. UBND huyện:

a) Phê duyệt danh mục đầu tư các công trình cơ sởhạ tầng thuộc dự án trên địa bàn huyện, sau khi có sự thỏa thuận của Ban QLDAGiảm nghèo tỉnh.

b) Được UBND tỉnh phân cấp:

- Thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật,kế hoạch đấu thầu các gói thầu do Ban QLDA Giảm nghèo xã làm chủ đầu tư.

- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án do BanQLDA Giảm nghèo xã làm chủ đầu tư.

- Thẩm định và phê duyệt dự toán của các hoạt động,mô hình do Ban QLDA Giảm nghèo xã làm chủ đầu tư.

- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các công trình,chi phí các hoạt động, mô hình do Ban QLDA Giảm nghèo xã làm chủ đầu tư.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư được UBND tỉnh uỷquyền:

a) Tổ chức thẩm tra quy mô đầu tư các dự án do BanQLDA Giảm nghèo tỉnh làm chủ đầu tư.

b) Thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật,kế hoạch đấu thầu các gói thầu do Ban QLDA Giảm nghèo tỉnh làm chủ đầu tư.

c) Thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu hoặc chàogiá cạnh tranh:

- Các gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa có giá góithầu từ 01 tỷ đồng trở lên;

- Các gói thầu dịch vụ tư vấn có giá gói thầu từ500 triệu đồng trở lên;

- Các gói thầu dịch vụ không phải tư vấn có giá góithầu từ 01 tỷ đồng trở lên.

5. Sở quản lý xây dựng chuyên ngành đượcUBND tỉnh uỷ quyền thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắpcó giá gói thầu từ 01 tỷ đồng trở lên.

6. Sở quản lý chuyên ngành được UBND tỉnhuỷ quyền thẩm định và phê duyệt dự toán của các mô hình và các hoạt độnghỗ trợ sản xuất nông lâm ngư nghiệp thuộc chuyên ngành quản lý.

7. Sở Tài chính được UBND tỉnh uỷ quyền:

a) Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu các góithầu dịch vụ không phải tư vấn mà không thuộc chuyên ngành của các Sở quản lý chuyênngành và các gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu từ 01 tỷ đồng trở lên.

b) Thẩm định và phê duyệt dự toán của cáchoạt động tập huấn, đào tạo, tham quan học tập, mua sắm trang thiết bị và phươngtiện làm việc,…

c) Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các công trình,chi phí các hoạt động, mô hình do Ban QLDA Giảm nghèo tỉnh làm chủ đầu tư.

Điều 6. Hoàn thành, bàn giao công trình và thanhlý hợp đồng

1. Sau khi hoàn thành công trình, Ban QLDAGiảm nghèo tỉnh, Ban QLDA Giảm nghèo xã có nhiệm vụ tổ chức nghiệm thu và thanhlý hợp đồng xây lắp với nhà thầu, thực hiện các thủ tục thanh toán và quyếttoán công trình theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và quy định củaNgân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

2. Ban QLDA Giảm nghèo tỉnh có nhiệm vụ xácnhận theo yêu cầu của nhà thầu sau khi công trình đã hoàn thành.

3. Chế độ báo cáo: Hàng quý Ban QLDA Giảmnghèo các xã, có trách nhiệm báo cáo UBND Huyện và Ban QLDA Giảm nghèo tỉnh; BanQLDA Giảm nghèo Tỉnh có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư; Vănphòng dự án trung ương, Văn phòng đại diện ADB tại Việt Nam.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, cácSở quản lý xây dựng chuyên ngành; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế,Chủ tịch UBND huyện Nam Đông và huyện A Lưới; Giám đốc Ban QLDA Giảm nghèo tỉnhThừa Thiên Huế, Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ vào quy định này để tổchức thực hiện các vấn đề thuộc trách nhiệm, quyền hạn được phân công, phân cấphoặc uỷ quyền.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướngmắc hoặc phát sinh cần điều chỉnh nhưng vượt quá thẩm quyền, yêu cầu báo cáoUBND tỉnh xem xét quyết định./.