THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc-------

Số: 1269/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨNKẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI NHIỆM KỲ2004-2009

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Điều 122 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi)ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tại tờ trình số 2571/TTr-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2007 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 2659/TTr-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn chức danh Ủy viên Ủyban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2004-2009 như sau:

1. Ông Trần Đình Thu, Giám đốc Công an tỉnh;

2. Ông Dương Văn Trang, Chỉ huy trưởng Bộ chỉhuy Quân sự tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và các ông tại Điều 1 chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN;
- Website CP;
- Lưu: VT, V.III (5b), Hà.20

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng