UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/1999/QĐ-UB

Lào Cai, ngày 27 tháng 5 năm 1999

QUYẾTĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNGBỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND VÀ UBND TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH TỪ01/10/1991 ĐẾN 31/12/1998

UỶ BANNHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quyphạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;

Căn cứ Quyết định 355/TTg ngày28/5/1997 của Thủ tướng Chính phủ về tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản quyphạm pháp luật;

Xét Tờ trình số: 98/TT-BCĐ ngày21/4/1999 của Ban chỉ đạo tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Lào Cai,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1. Công bốdanh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh Lào Cai ban hành từ01/10/1991 đến 31/12/1998:

1. Văn bản quy phạm pháp luật cònhiệu lực thi hành gồm:

- Nghị quyết:12 văn bản;

- Chỉ thị: 36 văn bản;

- Quyết định: 185 văn bản (Có danhmục kèm theo)

2. Văn bản quy phạm pháp luật hếthiệu lực thi hành gồm:

a. Văn bản quy phạm pháp hết hiệulực:

- Nghị quyết: 17 văn bản;

- Chỉ thị: 54 văn bản;

- Quyết định: 157 văn bản.

b. Văn bản quy phạm pháp luật bị bãibỏ Theo Quyết định số: 127/1999/QĐ-UB ngày 27 tháng 5 năm 1999 của Ủy ban nhândân tỉnh Lào Cai bao gồm:

- Chỉ thị: 54 văn bản;

- Quyết định: 32 văn bản (Có danhmục kèm theo).

Điều 2. Giao cho SởTư pháp Lào Cai chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, các ngành hữuquan nghiên cứu, đề xuất, dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật cần ban hànhmới hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp trình UBND tỉnh ban hành.

Điều 3. Các ôngChánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH




Nguyễn Quý Đăng

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 127/1999/QĐ-UB công bố danh mục văn bản quy phạm Lào CaiQuyết định 127/1999/QĐ-UB công bố danh mục văn bản quy phạm Lào Cai