ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/2002/QĐ-UB

Đà Lạt, ngày 16 tháng 09 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI VỐN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994 ;

- Căn cứ Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) của Quốc hội thông qua ngày 20/5/1998;

- Căn cứ Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (Sửa đổi)”, Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ “Về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục A, B và C ban hành kèm theo Nghị định 51/1999/NĐ-CP ";

- Căn cứ cứ Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 11/4/2002 của Tỉnh uỷ Lâm Đồng "Về một số chính sách, cơ chế thu hút vốn đầu tư tại tỉnh Lâm Đồng”;

- Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Ban hành kèm theo quyết định này danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như sau:

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, TP Đà Lạt, thị xã bảo Lộc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./-

TM. UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCH
Phan Thiên

PHỤ LỤC I

DANH MỤC DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo quyết định số 127/2002/QĐ-UB ngày 16 tháng 9 năm 2002 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

I. Dự án thuộc lĩnh vực sản xuất, nông, lâm, công nghiệp:

1. Đầu tư nhà máy chế biến cà phê:

- Công suất 15000 tấn/năm, vốn đầu tư từ 1,5 tỷ đồng.

- Đầu tư tại các địa bàn: Di linh, Đức Trọng, Lâm Hà, Bảo Lộc.

2. Chế biến cà phê hoà tan:

- Công suất: từ 1000 - 5000 tấn/năm, vốn đầu tư: 6000 000 USD

- Đầu tư tại các địa bàn: Di linh, Đức Trọng, Lâm Hà, Bảo Lộc.

3. Trồng mới và chế biến chè xuất khẩu:

- Quy mô:

+ trồng mới :2000 - 6000 ha;

+ Xây dựng nhà máy công suất: 40 tấn nguyên liệu/ngày.

- Tổng vốn đầu tư: 3000 000 - 4,500 000 USD

- Địa điểm: Bảo Lâm, Bảo Lộc.

4. Trồng và chế biến Atisô:

- Quy mô:

+ Trồng mới 120-150 ha;

+ Xây dựng nhà máy chế biến các sản phẩm từ Atisô.

- Vốn đầu tư dự kiến: 1500 000 USD;

- Địa điểm: Thành phố Đà Lạt.

5. Trồng và chế biến cây Canh ki na:

- Quy mô:

+ Trồng mới 350 ha;

+ Xây dựng nhà máy cây Canh ki na;

- Vốn đầu tư dự kiến: 3100 000USD;

- Địa điểm: Đà Lạt, Đơn Dương.

6. Sản xuất, chế biến hàng nông sản xuất khẩu:

7. Chuội, nhuộm, in hoa lụa tơ tằm:

- Công xuất : 2 triệu mét vải chuội và 1,5 triệu mét vải in hoa/năm

- Vốn đầu tư dự kiến: 8 000 000 USD

- Địa điểm: Xí nghiệp dâu tằm tơ tháng tám, thị xã Bảo Lộc.

8. Đầu tư thiết bị dệt kim vải tơ tằm:

- Công suất: 1,5 triệu mét vải tơ tằm/năm

- Vốn đầu tư dự kiến: 5000 000 USD

- Địa điểm: Xí nghiệp dệt may lụa tơ tằm 2/9, thị xã Bảo Lộc.

9. Đầu tư nhà máy kéo sợi SPULSILK:

- Công suất: 1,5 tấn sợi Spulsilk/năm;

- Vốn đầu tư dự kiến: 8000 000 USD;

- Địa điểm: thị xã Bảo Lộc.

10. Đầu tư nhà máy sản xuất bột giấy và giấy:

- Công suất: 50 000 - 100 000 tấn /năm;

- Vốn đầu tư dự kiến: 100 000 000 USD;

- Địa điểm: Bảo Lộc, Bảo Lâm, ĐạHuoai, Đatẻh.

11. Đầu tư nhà máy chế biến thức ăn gia súc:

- Công suất: 15 000 tấn/ năm;

- Vốn đầu tư dự kiến: 300 000 USD;

- Địa điểm : Đức trọng, Di Linh.

II. Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản:

1. Đầu tư nhà máy sản xuất sứ cách điện:

- Quy mô

- Công suất 3000 tấn /năm;

- Vốn đầu tư dự kiến 5 000 000 USD;

- Địa điểm thực hiện: huyện Đức Trọng.

2. Đầu tư nhà máy sản xuất Caolin:

- Quy mô

- Công suất 50 000 - 100 000 tấn/năm;

- Vốn đầu tư dự kiến 1000 000 USD

- Địa điểm thực hiện: huyện Đức Trọng.

3. Đầu tư nhà máy cơ khí lắp ráp cơ khí - điện tử chính xác:

- Quy mô

- Công suất 15 000 - 20 000 sản phẩm/năm

- Vốn đầu tư dự kiến 1,500 000 -2 000 000 USD

- Địa điểm thực hiện: thành phố Đà Lạt.

4. Đầu tư sản xuất phần mềm máy vi tính:

- Vốn đầu tư dự kiến 3 000 000 USD

- Địa điểm thực hiện: thành phố Đà Lạt.

III Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực thương mại, du lịch và dịch vụ:

1. Đầu tư xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng Hồ Xuân Hương:

- Vốn đầu tư dự kiến 10 000 000 USD;

- Địa điểm thực hiện: thành phố Đà Lạt.

2. Đầu tư xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng Hồ Tuyền Lâm:

- Vốn đầu tư dự kiến 20 000 000 USD;

- Địa điểm thực hiện: thành phố Đà Lạt.

3. Đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí Hồ Xuân Hương:

- Vốn đầu tư dự kiến 5 000 000 USD;

- Địa điểm thực hiện: thành phố Đà Lạt.

4. Đầu tư xây dựng khu du lịch, nghỉ dưỡng Nguyễn Du- Phó Đức Chính:

- Vốn đầu tư dự kiến 8 000 000 USD;

- Địa điểm thực hiện: thành phố Đà Lạt.

5. Đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí Hồ Nam Phương- Tân Rai:

- Vốn đầu tư dự kiến 5 000 000 USD;

- Địa điểm thực hiện: thị xã Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm.

6. Đầu tư xây dựng khu siêu thị:

- Vốn đầu tư dự kiến 7 000 000 USD;

- Địa điểm thực hiện: thành phố Đà Lạt, thị xã Bảo Lộc.

7. Dự án cải tạo, nâng cấp khu biệt thư Lê Lai:

- Vốn đầu tư dự kiến 3 000 000 - 4 000 000 USD;

- Địa điểm thực hiện: thành phố Đà Lạt.

IV Dự án thuộc lĩnh vực văn hoá, xã hội:

1. Đầu tư xây dựng nhà ở, văn phòng làm việc bán, cho thuê:

- Vốn đầu tư dự kiến 6 000 000 - 8,500 000 USD;

- Địa điểm thực hiện: thành phố Đà Lạt, thị xã Bảo Lộc.

2. Đầu tư xây dựng trường đại học dân lập Đà Lạt:

- Vốn đầu tư dự kiến 5 000 000 USD;

- Địa điểm thực hiện: thành phố Đà Lạt.

3. Đầu tư xây bệnh viện chất lượng cao;

- Vốn đầu tư dự kiến 4 000 000 USD;

- Địa điểm thực hiện: thành phố Đà Lạt.

4. Đầu tư xây dựng bệnh viện dân lập :

- Vốn đầu tư dự kiến 2 000 000 USD;

- Địa điểm thực hiện: thành phố Đà Lạt.

5. Đầu tư xây dựng nhà chung cư cho thuê hoặc bán:

- Vốn đầu tư dự kiến 3 000 000 USD;

- Địa điểm thực hiện: thị xã Bảo Lộc.

6. Đầu tư xây dựng bệnh viện dân lập y học cổ truyền :

- Vốn đầu tư dự kiến 1 000 000 USD;

- Địa điểm thực hiện: thị xã Bảo Lộc.

7. Đầu tư xây dựng khu thể thao:

- Vốn đầu tư dự kiến 5 000 000 USD;

- Địa điểm thực hiện: thành phố Đà Lạt.

8. Đầu tư xây dựng khu thương mại:

- Vốn đầu tư dự kiến 5 000 000 USD;

- Địa điểm thực hiện: thành phố Đà Lạt, thị xã Bảo Lộc.

9. Đầu tư xây dựng khu hội nghị , hội thảo quốc tế:

- Vốn đầu tư dự kiến 10 000 000 USD;

- Địa điểm thực hiện: thành phố Đà Lạt.