UBND TỈNH NINH THUẬN
Số: 127/2003/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 12 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Về việc đổi tên Ban Tổ chức Chính quyền thành Sở Nội vụ trực thuộc

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 248/2003/QĐ-TTg ngày 20/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Ban Tổ chức Chính quyền trực thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành Sở Nội Vụ;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
Đổi tên Ban Tổ chức Chính quyền thành Sở Nội vụ trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức bộ máy hành chính sự nghiệp nhà nước; tổ chức chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; tổ chức hội và tổ chức phi Chính phủ thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của địa phương theo quy định của pháp luật.

Sở Nội vụ chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nội vụ; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Sở Nội vụ đặt tại đường Lê Hồng Phong, thị xã Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm:

Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ (theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ) trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thuộc tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đào Thậm