ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về việc bãi bỏ thu lệ phí thăm quan du lịch Khu di tích

lịch sử văn hóa Đền Thượng

________________


 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28/8/2001 của UBTVQH về phí, lệ phí; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí.

Căn cứ Công văn số 31/CV-TT .HĐND ngày 21/3/2005 của Thường trực HĐND tỉnh;

Xét đề nghị của UBND thành phố Lào Cai tại Tờ trình số 24/TT-UB ngày 09/3/2005; của Sở Tài chính tại Tờ trình số 68/TC-VG ngày 17/3/2005;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay bãi bỏ việc thu lệ phí quy định tại Quyết định số 18/1999/QĐ-UB ngày 25/01/1999 của UBND tỉnh Lào Cai như sau:

1. Bãi bỏ đối tượng thu: Khách thăm quan du lịch (kể cả người Việt Nam và người nước ngoài) quy định tại điểm 1 Điều 1 Quyết định số 18/1999/QĐ-UB ngày 25/01/1999 của UBND tỉnh Lào Cai.

2. Bãi bỏ mức thu:

Người lớn (kể cả người nước ngoài): 2.000 đồng/người/lượt, quy định tại điểm 2 Điều 1 Quyết định số 18/1999/QĐ-UB ngay 25/01/1999 cua UBND tỉnh Lào Cai.

(Mức thu đối với trẻ em trên 10 tuổi đến dưới 16 tuổi: 1.000 đồng/người/lượt: Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 281/2000/QĐ-UB ngày 04/10/2000 của UBND tỉnh Lào Cai).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

(Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng)

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Kim