ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 127/2005/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 17 tháng 06 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Quyết định số 37/2002/QĐ-TTg ngày 14/3/2002 của Thủ Tướng Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07/NQ /TW ngày 27/11/2001 của Bộ Chính trị về hội nhập kinh tế quốc tế;

- Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐNĐ,UBND năm 2004;

Theo đề nghị của Sở Du lịch và Thương mại tỉnh Lâm Đồng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế hoạt động của Ban hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Các thành viên trong Ban hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành trong tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố Đà Lạt, Thị xã Bảo Lộc, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quang Thái

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CỦA BAN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG
( Ban hành kèm theo Quyết định số 127/2005/QĐ-UB ngày 17/6/2005 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Lâm Đồng là Ban tham mưu thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng, giúp UBND tỉnh trong lĩnh vực phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước, các chủ trương kế hoạch của tỉnh về Hội nhập kinh tế quốc tế đến các cơ quan ban ngành nhà nước, Đảng, Đoàn thể, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; đôn đốc, thúc đẩy các sở, cơ quan ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, các đơn vị tổ chức kinh tế xây dựng, triển khai thực hiện chương trình hội nhập kinh tế quốc tế của đơn vị theo đúng quy định của pháp luật nhà nước.

Điều 2: Tổ chức của Ban Hội nhập kinh tế quốc tế gồm:

Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Tỉnh Lâm Đồng hoạt động theo cơ chế tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; được UBND Tỉnh ra quyết định thành lập.

- Ban Hội nhập kinh tế quốc tế: gồm 07 thành viên do UBND Tỉnh quyết định thành lập, trong đó Trưởng Ban do 01 Phó Chủ tịch UBND Tỉnh kiêm nhiệm, có 01 Phó trưởng ban thường trực.

- Để giúp việc cho Ban Hội nhập kinh tế quốc tế có Tổ chuyên viên gồm 10 thành viên được huy động từ các Sở Ban ngành trong tỉnh, trong đó có 01 Tổ trưởng có phụ cấp chức vụ tương đương trưởng phòng cấp Sở và có 03 biên chế chính thức thường trực tại Sở Du lịch & Thương mại Lâm Đồng.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Điều 3: Trách nhiệm của Trưởng Ban:

- Trưởng Ban là người điều hành mọi công việc của Ban thực hiện nhiệm vụ công tác được UBND tỉnh giao về Hội nhập kinh tế quốc tế.

- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội nhập kinh tế quốc tế đối với các sở ban ngành, đoàn thể, các địa phương, các doanh nghiệp, các đơn vị tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh.

- Đôn đốc kiểm tra công tác của các thành viên trong ban trên lĩnh vực Hội nhập kinh tế quốc tế theo nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện và kiểm tra các cấp, các ngành, các đơn vị trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế tại địa phương.

- Triệu tập, chủ trì các cuộc họp giao ban với các thành viên trong Ban theo định kỳ.

- Chịu trách nhiệm về những quyết định của mình trước Ban và UBND Tỉnh.

Điều 4: Trách nhiệm của các Phó Trưởng Ban và các thành viên trong Ban

a. Phó trưởng Ban thường trực:

- Giúp việc cho Trưởng Ban, trong phạm vi trách nhiệm công việc được phân công theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở ban ngành, các địa phương, đoàn thể, các doanh nghiệp, các đơn vị và tổ chức kinh tế được phân công phụ trách về việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế tại địa phương.

- Được uỷ quyền thay Trưởng ban điều hành các công việc của Ban khi Trưởng ban đi công tác vắng.

- Chịu trách nhiệm về những quyết định của mình đối với các công việc hoặc từng khối công việc được phân công trước Ban và UBND Tỉnh.

b. Phó trưởng Ban:

- Giúp việc cho Trưởng Ban, trong phạm vi trách nhiệm công việc được phân công theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban ngành, các địa phương, đoàn thể, các doanh nghiệp, các đơn vị và tổ chức kinh tế được phân công phụ trách về việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế tại địa phương.

- Được uỷ quyền thay Trưởng ban điều hành các công việc của Ban khi Trưởng ban và Phó trưởng Ban thường trực đi công tác vắng.

- Chịu trách nhiệm về những quyết định của mình đối với các công việc hoặc từng khối công việc được phân công trước Ban và UBND Tỉnh.

c. Các thành viên trong Ban:

- Giúp việc cho Trưởng Ban, trong phạm vi trách nhiệm công việc được phân công theo chức năng quản lý chuyên ngành và các công việc cụ thể được Trưởng ban phân công.

- Chịu trách nhiệm về những quyết định của mình đối với các công việc hoặc từng khối công việc được phân công trước Ban và UBND Tỉnh.

d. Tổ chuyên viên giúp việc: có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và thu thập, tổng hợp thông tin để xây dựng các báo cáo định kỳ và tham mưu giúp việc cho Ban đối với các nội dung công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban, chuẩn bị các văn bản cho các cuộc hội nghị của Ban theo định kỳ hoặc đột xuất.

- Tổ trưởng tổ chuyên viên giúp việc:

+ Tổ chức phân công các thành viên trong tổ một cách phù hợp nhằm đảm bảo thực hiện chức năng nhiệm vụ của tổ chuyên viên.

+ Chuẩn bị các văn bản cho các cuộc hội nghị của ban theo định kỳ hoặc đột xuất.

- Các thành viên trong Tổ chuyên viên giúp việc: thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy định tại quyết định số 132/QĐ-UB ngày 20/01/2005 của UBND Tỉnh.

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA BAN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Điều 5: Quan hệ của Ban Hội nhập kinh tế quốc tế với UBND Tỉnh.

- Để đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh đối với công tác Hội nhập kinh tế quốc tế địa phương. Hàng năm trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao Ban Hội nhập kinh tế quốc tế chủ động hoặc kết hợp với các ngành chức năng ở địa phương thực hiện tốt công tác Hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất với UBND tỉnh.

- Những vấn đề, những công việc thuộc về chức năng và thẩm quyền của Ban thì Trưởng Ban quyết định; nếu không thuộc quyền thì báo cáo đề xuất UBND tỉnh quyết định.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp do UBND tỉnh triệu tập.

Điều 6: Quan hệ của Ban Hội nhập kinh tế quốc tế với các Sở Ban Ngành, các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh:

- Những công việc, những vấn đề về hội nhập kinh tế quốc tế do UBND tỉnh giao, Ban Hội nhập kinh tế quốc tế chủ trì phối hợp cùng các Sở Ban Ngành trong tỉnh giải quyết hoặc thực hiện trao đổi thống nhất trình UBND tỉnh quyết định; đối với việc thu thập thông tin thì Trưởng ban phân công cho Tổ chuyên viên giúp việc phối hợp với các Sở, ban, ngành tổ chức thực hiện theo quy định.

- Đối với những công việc, những vấn đề có liên quan đến công tác hội nhập kinh tế quốc tế mà các Sở ban ngành trong tỉnh đề nghị với Ban hội nhập kinh tế quốc tế hoặc UBND Tỉnh giải quyết thì trực tiếp làm việc với Ban hoặc bằng văn bản gửi về Ban thông qua bộ phận thường trực của Ban và tổ chuyên viên giúp việc cho Ban để tổng hợp trình Ban hoặc UBND tỉnh xem xét giải quyết, xử lý.

Điều 7: Quan hệ của Ban Hội nhập kinh tế quốc tế đối với các doanh nghiệp trong công tác tổ chức thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế:

a. Đối với Ban Hội nhập kinh tế quốc tế:

- Chỉ đạo các doanh nghiệp trong tỉnh xây dựng kế hoạch chương trình hội nhập kinh tế quốc tế cho từng doanh nghiệp; kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp, các đơn vị và tổ chức kinh tế thực hiện kế hoạch chương trình hội nhập kinh tế quốc tế do doanh nghiệp xây dựng; phổ biến, tuyên truyền đến các doanh nghiệp các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước về công tác hội nhập kinh tế quốc tế.

b. Đối với các doanh nghiệp, các đơn vị và tổ chức kinh tế:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hội nhập kinh tế quốc tế gửi Ban Hội nhập kinh tế quốc tế theo quy định.

- Cung cấp thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế theo yêu cầu của Ban hoặc tổ chuyên viên giúp việc cho Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh.

- Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất và các báo cáo đề xuất gửi Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh theo quy định hoặc theo yêu cầu đột xuất.

Chương IV

QUAN HỆ TRONG BAN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Điều 8: Quan hệ trong Lãnh đạo ban:

- Định kỳ hàng tháng Trưởng ban và các Phó trưởng Ban hội ý để trao đổi, bàn bạc các mặt công tác của Ban.

- Các thành viên trong Ban thường xuyên báo cáo với Trưởng Ban kết quả công tác, đề xuất các biện pháp, giải pháp điều hành công tác của mình theo từng lĩnh vực được phân công.

Điều 9: Chế độ hội họp

- Định kỳ vào tuần thứ hai hàng quý, Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tổ chức họp giao ban định kỳ giữa các thành viên trong Ban để đánh giá tình hình và đề ra nhiệm vụ công tác cho quý sau. Hàng tháng, tổ chuyên viên giúp việc có trách nhiệm thu thập và tổng hợp thông tin về tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách về hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng, Nhà nước và của địa phương báo cáo Trưởng Ban và các thành viên trong Ban Hội nhập kinh tế quốc tế để Ban có định hướng chỉ đạo.

- Hàng năm vào giữa tháng 01 và tháng 07, Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tổ chức họp sơ kết, tổng kết với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh để đánh giá tình hình và đề ra nhiệm vụ cho thời gian tới.

- Vào tháng 03 hàng năm, tiến hành tổ chức 01 cuộc gặp gỡ đối thoại trực tiếp giữa các doanh nghiệp trong tỉnh với các nhà lãnh đạo tỉnh để nhằm tháo gỡ những vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong tỉnh tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chủ trương kế hoạch của Tỉnh về công tác hội nhập kinh tế quốc tế.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10: Quy chế này được gửi đến các đồng chí trong Ban Hội nhập kinh tế quốc tế. Quá trình thực hiện nếu có điều nào chưa phù hợp sẽ được tiếp tục sửa đổi, bổ sung cho hoàn chỉnh./.