ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/2006/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 05 tháng 10 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨCNĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNGYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CPngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBNDtỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12/4/2005 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quản lý nhànước về y tế ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BYTngày 17/01/2006 của Bộ Y tế về việc Ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tếtại Tờ trình số 24/YT-TC ngày 27/4/2006 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 84/TT-SNV ngày 06/6/2006;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh là đơn vị sự nghiệp trựcthuộc Sở Y tế Hưng Yên, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Y tế tổ chứctriển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng trênđịa bàn tỉnh. Trung tâm chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Y tế, sự chỉđạo chuyên môn, kỹ thuật của Bộ Y tế.

Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Hưng Yên là Trung tâm Ytế Dự phòng hạng II, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tàikhoản theo quy định của pháp luật.

Địa điểm: Tại Đường Hải Thượng Lãn Ông, phường AnTảo, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệmvụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng trên cơ sở định hướng chiến lược của BộY tế và tình hình thực tế của tỉnh trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.

2.2. Chỉ đạo và thực hiện các hoạt động sau:

2.2.1. Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn,kỹ thuật về: phòng, chống dịch bệnh, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thựcphẩm, kiểm dịch y tế, sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, sức khỏe nghềnghiệp, phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng cộng đồng an toàn; sốt rét- nội tiết, da liễu (bao gồm cả bệnh phong);

2.2.2. Chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹthuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với các Trung tâm y tếdự phòng huyện, các cơ sở y tế và trạm y tế trên địa bàn tỉnh;

2.2.3. Phối hợp với Trung tâm Truyền thông giáo dụcsức khỏe và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiệncông tác thông tin, truyền thông giáo dục sức khỏe về lĩnh vực y tế dựphòng;

2.2.4. Tham gia đào tạo và đào tạo lại chuyên môn, kỹthuật về lĩnh vực chuyên môn y tế dự phòng theo kế hoạch của tỉnh và Trung ươngcho cán bộ chuyên khoa và cán bộ khác.

2.2.5. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học,ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực y tế dự phòng;

2.2.6. Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dựán thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác được Giám đốc SởY tế phân công;

2.2.7. Triển khai tổ chức thực hiện các dịch vụ về ytế dự phòng theo sự phân công, ủy quyền của giám đốc Sở Y tế và theo quy địnhcủa pháp luật:

2.2.8. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiệncông tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách;

2.2.9. Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách,khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và quản lý tài chính, tài sảncủa đơn vị theo quy định của pháp luật;

2.2.10. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theoquy định của pháp luật;

2.2.11. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác doGiám đốc Sở Y tế giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế:

3.1. Lãnh đạo Trung tâm gồm; Giám đốc và không quá 02phó giám đốc. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phógiám đốc Trung tâm thực hiện theo phân cấp hiện hành.

3.2. Các phòng chức năng gồm:

- Phòng Kế hoạch tài chính.

- Phòng Tổ chức hành chính.

3.3. Các khoa chuyên môn gồm:

- Khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm và vắc xin sinhphẩm.

- Khoa sức khỏe cộng đồng

- Khoa an toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng.

- Khoa sức khỏe và nghề nghiệp.

- Khoa sốt rét - nội tiết.

- Khoa da liễu (bao gồm cả bệnh Phong).

- Khoa HIV/AIDS.

- Khoa xét nghiệm.

3.4. Biên chế.

Biên chế của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh được Ủy bannhân dân tỉnh giao hàng năm theo quy định hiện hành của Nhà nước tương ứng vớinhiệm vụ được giao.

Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh bố trí, sử dụngcán bộ viên chức của Trung tâm phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch viênchức nông nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, viên chức.

Điều 4. Giao Giám đốc Trung tâm Y tế Dựphòng tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ; quy chế hoạt động, mối quan hệ côngtác và lề lối làm việc của các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ của trung tâm theoquy định của pháp luật.

Điều 5.Quyết định này thay thế Quyết địnhsố 102/QĐ-UB ngày 25/02/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh và có hiệu lực sau mườingày kể từ ngày ký. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giámđốc các Sở: Nội vụ, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Kho bạc nhànước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã và Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh có trách nhiệm thi hànhquyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cường