PHỦ THỦ TƯỚNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 127-BT

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA XÃ BÌNH HÒATHUỘC HUYỆN MỘC HÓA, TỈNH LONG AN, THÀNH HAI XÃ LẤY TÊN LÀ XÃ BÌNH HÒA ĐÔNG VÀXÃ BÌNH HÒA TÂY

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào quyết định số 214-CP ngày 21/11/1970 của Hộiđồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ Thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giớihành chính có liên quan đến các đơn vị xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay phê chuẩn việc chia xã Bình Hòa thuộc huyệnMộc Hóa, tỉnh Long An thành hai xã lấy tên là xã Bình Hòa Đông và Xã Bình HòaTây thuộc huyện Mộc Hóa cùng tỉnh.

- Địa giới của xã Bình Hòa Đông ở phía Bắc giáp biên giớiCăm-pu-chia, phía Tây giáp xã Bình Hòa Tây theo dọc con Rạch Cả Dứa, phía Đônggiáp xã Bình Phong Thạnh, phía Nam và Đông Nam giáp Vàm Ba Hồng Minh, Bắc sôngVàm Cỏ Tây.

- Địa giới của xã Bình Hòa Tây ở phía Bắc giáp xã Thạnh Trị,phía Tây Bắc giáp xã Bình Hiệp và xã Thạnh Trị, phía Đông giáp xã Bình HòaĐông, phía Nam và Tây Nam giáp Rạch Cả Dứa.

Điều 2: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chịu trách nhiệmthi hành quyết định này.

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG


Vũ Tuân