HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 127-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN THUỘC TỈNH NGHĨA BÌNH

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiếnpháp năm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghĩa Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nayphê chuẩn việc điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc các huyện ĐứcPhổ, Phù Cát, An Nhơn, Tây Sơn, Sơn Hà, thị xã Quy Nhơn và thị xã Quảng Nghĩathuộc tỉnh Nghĩa Bình như sau:

- HuyệnĐức Phổ:

Chia xã PhổAn Quang thành hai xã lấy tên là xã Phổ An và xã Phổ Quang.

- Xã Phổ Angồm có các thôn An Thạch, Hội An và An Thổ;

- Xã PhổQuang gồm có các thôn Phần An, Du Quang và Hải Tân.

- HuyệnPhù Cát:

Chia xã CátTrinh thành hai xã lấy tên là xã Cát Trinh và xã Cát Tân.

- Xã CátTrinh gồm có các thôn Kiều Huyên, Kiều An, Hòa Dõng, Bình Đức, Tân Hòa, Tân Lệvà Hữu Hạnh;

- Xã Cát Tângồm có các thôn An Hành, Phú Kim, Phú Nhơn, An Đức và Phong An.

- Huyện AnNhơn:

Thành lập thịtrấn huyện lỵ của huyện An Nhơn lấy tên là thị trấn Bình Định.

Địa giới củathị trấn Bình Định ở phía bắc giáp thôn Ngãi An, phía nam giáp cầu cao thônLiêm Trực, phía đông giáp cầu Chợ và con mương xóm Nghi Hạ (xã Nhơn Hưng cùnghuyện), phía tây giáp đường sắt thống nhất.

- HuyệnTây Sơn:

Thành lập mộtthị trấn mới thuộc huyện Tây Sơn lấy tên là thị trấn Phú Phong.

Địa giới củathị trấn Phú Phong ở phía bắc giáp đồng Đá Đen (xã Bình Thành), phía đông giápthôn Phú Xuân (xã Bình Phú), phía tây giáp sông Đồng Hưu (xã Bình Tường), phíanam giáp thôn Phú Hiệp (xã Bình Phú) thuộc huyện Tây Sơn.

- HuyệnSơn Hà:

Hợp nhất xãSơn Bua và xã Sơn Mùa thành một xã lấy tên là xã Sơn Mùa.

- Thị xãQuy Nhơn:

Tách thôn HộiLộc của xã Nhơn Lý thuộc thị xã Quy Nhơn, lập thành một xã mới lấy tên là xãNhơn Hội.

Xã Nhơn Hộigồm có các thôn Hội Thành, Hội Giáo, Hội Bình và Hội Tân.

- Thị xãQuảng Nghĩa:

Chia xã NghĩaLộ thành hai xã lấy tên là xã Nghĩa Phú và xã Nghĩa Chánh thuộc thị xã QuảngNghĩa.

- Xã NghĩaPhú gồm có các thôn 3, thôn 4, và xóm Quán Dàn của thôn 5 (xã Nghĩa Lộ cũ);

- Xã NghĩaChánh gồm có các thôn 1, thôn 6 và xóm La Tá của thôn 5 (xã Nghĩa Lộ cũ).

Điều 2.Ủy ban nhân dân tỉnh Nghĩa Bình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. VÀ THỪA ỦY NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân