ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành quy định tạm thời hoạt động kiểm soát liên ngành

tại ga liên vận quốc tế Lào Cai

___________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ vào hiệp định đường sắt, nghị định thư về đường sắt biên giới đã được ký kết giữa nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa;

Căn cứ Nghị định 171/HĐBT ngày 27/5/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định về thủ tục Hải quan và lệ phí Hải quan;

Căn cứ Quyết định số 06/TCHQ ngày 24/01/1996 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định về thủ tục Hải quan quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, hành lý của hành khách xuất nhập cảnh, xe lửa liên vận Quốc tế xuất nhập cảnh;

Căn cứ công văn số 330/HD-TM ngày 16/4/1996 của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ quốc phòng) hướng dẫn về kiểm tra, kiểm soát tàu hỏa xuất nhập cảnh;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục hải quan tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản quy định tạm thời hoạt động của lực lượng kiểm soát liên ngành tại Ga liên vận quốc tế Lào Cai.

Điều 2. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, cục trưởng Cục hải quan tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ga Lào Cai, Chủ tịch UBND thị xã Lào Cai và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng