UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1270/Q Ð-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỨC CHI PHÍ DẠY NGHỀ, MỨC HỖ TRỢ TIỀN ĂNVÀ CHI PHÍ ĐI LẠI CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1019/QĐ-TTG NGÀY05/8/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đào tạo nghề cho lao độngnông thôn đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05 tháng8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tậtgiai đoạn 2012-2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộihướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho laođộng nông thôn đến năm 2020” ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 48/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộiquy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tậtgiai đoạn 2012-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Côngvăn số 1823/STC-HCSN ngày 29 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức chi phí dạy nghề, mức hỗ trợ tiền ăn vàchi phí đi lại cho người khuyết tật theo Quyết định số 1019/QĐ-TTg của Thủtướng Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Mức chi phí dạy nghề.

Stt

Ngành nghề đào tạo

Học viên/lớp (người)

Thời gian/lớp (ngày)

Mức chi

(đồng/người/khóa)

Định mức (kể cả CPQL)

Trong đó:
CPQL 5%

Nghề phi nông nghiệp

1

Trang điểm, làm tóc

10

120

5.347.000

254.600

2

Kỹ thuật chăm sóc móng và tóc

10

90

3.870.000

184.300

3

Điện dân dụng (điện cơ)

10

120

5.975.000

284.500

4

Lắp ráp, cài đặt máy tính

10

120

5.510.000

262.400

5

Hội họa - vẽ

10

120

5.903.000

281.100

6

Đan giỏ xách dây nhựa

10

30

2.555.000

121.700

Riêng đào tạo nghề Kỹ thuật chămsóc móng và tóc, từ lớp thứ 2 trở đi chi phí dạy nghề cho từng học viên là:3.073.000 đồng, chi phí quản lý: 146.400 đồng (trừ tiền mua ghế ngồi, ghế nằm,chậu gội đầu).

Mức chi dạy nghề cho từng nghềnêu trên bao gồm: chi phí tuyển sinh, khai giảng, bế giảng; cấp chứng chỉ chohọc viên; thù lao giáo viên dạy nghề; chi phí nguyên, vật liệu dạy nghề; nướcuống cho giáo viên và học viên, thuê hội trường, thuê vận chuyển thiết bị, vậttư dạy nghề; chi phí quản lý lớp học.

2/ Mức hỗ trợ tiền ăn và chiphí đi lại.

Người khuyết tật là lao độngnông thôn, người khuyết tật là lao động thành thị thuộc hộ nghèo được hỗ trợ tiềnăn và chi phí đi lại trong thời gian học nghề, với mức cụ thể như sau:

a) Mức hỗ trợ tiền ăn: 15.000đồng/ngày thực học/người.

b) Mức hỗ trợ tiền đi lại: theogiá vé sử dụng phương tiện giao thông công cộng, mức tối đa không quá 200.000đồng/người/khóa học đối với người học nghề xa nơi cư trú từ 15 km trở lên.

Điều 2. Kinh phí đảm bảo thực hiện mức chi phí dạy nghề, mứchỗ trợ tiền ăn và chi phí đi lại cho người khuyết tật theo Quyết định số1019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án trợ giúpngười khuyết tật giao cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hàng năm.

Điều 3. Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có tráchnhiệm tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời phối hợp với Sở Tài chính theodõi các đơn vị dạy nghề thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán theo đúng quyđịnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng cácsở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố vàtổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Ðiều 5;
- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- LĐVP/UBND tỉnh;
- Lưu VT, KTTH-NSương.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHChâu Hồng Phúc