ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1271/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 03 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ VỐNỨNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU NĂM 2014 CHO CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁNPHỤC VỤ HỘI NGHỊ AIPA CAUCUS 5 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ văn bản số 841/TTg-KTTH ngày 11/6/2013của Thủ tướng Chính phủ về việc vốn thực hiện sửa chữa, cải tạo hạ tầng phục vụHội nghị AIPA Caucus 5 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ văn bản số 7949/BTC-ĐT ngày 20/6/2013 củaBộ Tài chính về việc ứng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2014để thực hiện sửa chữa, cải tạo hạ tầng phục vụ Hội nghị AIPA Caucus 5 tại thànhphố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tưtại văn bản số 507/KHĐT-XDTĐ ngày 25/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ vốn ứng ngân sách Trung ươnghỗ trợ có mục tiêu năm 2014 cho các công trình, dự án phục vụ Hội nghị AIPACaucus 5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, như sau:

1. Tổng vốn đầu tư phân bổ: 25.000 triệu đồng (haimươi lăm tỷ đồng) trong đó:

a) UBND thành phố Đà Lạt: 20.000 triệu đồng;

b) UBND huyện Đức Trọng: 5.000 triệu đồng (bố trícho công trình trồng hoa, cây xanh trên đường cao tốc và chỉnh trang khu vựccảng hàng không Liên Khương).

2. Giao UBND thành phố Đà Lạt, UBND huyện Đức Trọngcăn cứ danh mục các dự án đăng ký chủ động phân bổ nguồn vốn được giao để làmcơ sở triển khai các dự án theo đúng quy định.

3. Nguồn vốn đầu tư: vốn ứng trước ngân sách Trungương hỗ trợ có mục tiêu năm 2014 theo văn bản số 7949/BTC-ĐT ngày 20/6/2013 củaBộ Tài chính.

Điều 2.

1. Giao Giám đốc Sở Tài chính:

a) Thực hiện rút dự toán số tiền trên tại Kho bạcNhà nước theo quy định tại Thông tư số 222/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 của BộTài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

b) Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, kiểm travà định kỳ gửi báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân nguồn vốn ứng trước nêutrên về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đúng theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động làm việc cùng BộKế hoạch và Đầu tư để được bố trí vốn trong dự toán năm 2014 để hoàn trả vốnứng theo quy định.

3. Giao UBND thành phố Đà Lạt, UBND huyện Đức Trọngkhẩn trương phân bổ nguồn vốn trên cho các công trình dự án để làm cơ sở triểnkhai thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư để đẩy nhanh tiếnđộ thi công các công trình và thanh toán giải ngân hết nguồn vốn nêu trên trướcngày 31/01/2014.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Kho bạc Nhà nướctỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, thành phố Đà Lạt và thủ trưởng các đơn vịliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Các PVP;
- Lưu: VT, KH, TC, GT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên