THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc-------

Số: 1272/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ-TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướngChính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn2006-2020;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 9053/TTr-BGD &ĐTngày 27 tháng 8 năm 2007 về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế-Tài chínhthành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Cho phép thành lập Trường Đại học Kinh tế-Tài chính thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2.Trường Đại học Kinh tế-Tài chính thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở giáo dục đạihọc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 3.Trường Đại học Kinh tế-Tài chính thành phố Hồ Chí Minh hoạt động theo Quy chếtổ chức và hoạt động của Trường Đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 14/2005/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. CácBộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủtịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.


Nơi nhận
:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ban sáng lập Trường Đại học-Tài chính
thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KG (5b).

THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng