ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1273/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 13 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰCHIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ: 02/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC GIA ĐÌNHTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013của Chính phủ quy định về công tác gia đình;

Căn cứ Quyết định số: 1340/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 4 năm2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khaiNghị định số: 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định vềcông tác gia đình;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trìnhsố: 81/TTr- SVHTTDL ngày 07 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghịđịnh số: 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về côngtác gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với cáccơ quan, đơn vị và địa phương liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ02/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Kèm theo Quyết định số: 1273/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2013 của UBNDtỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số:02/2013/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan đến công tácgia đình trên địa bàn tỉnh.

- Chủ động chuẩn bị điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí vàcác điều kiện khác đảm bảo cho việc thi hành Nghị định.

2. Yêu cầu

Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoànthành, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việctriển khai thực hiện Nghị định.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số02/2013/NĐ-CP các văn bản liên quan đến công tác gia đình tới các Sở, Ban, Ngành,đoàn thể, các tổ chức và các tầng lớp nhân dân

1.1. Đăng tải, phổ biến nội dung Nghị định số:02/2013/NĐ-CP các văn bản liên quan đến công tác gia đình trên Cổng Thông tinđiện tử của tỉnh, các cơ quan báo chí ở địa phương.

1.2. Lồng ghép phổ biến nội dung Nghị định trong các hộinghị chuyên đề; hội nghị sơ kết, tổng kết; tập huấn về công tác xây dựng đờisống văn hoá cơ sở và công tác gia đình.

2. Tổ chức các nội dung hoạt động cụ thể theo hướng dẫn củacác Bộ, ngành Trung ương

2.1. Xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình hạnh phúc,phát triển bền vững theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2.2. Tổ chức tư vấn, giáo dục trước hôn nhân, cung cấp kiếnthức, kỹ năng xây dựng và tổ chức cuộc sống gia đình; lồng ghép phù hợp nộidung giáo dục đời sống gia đình vào chương trình các cấp học theo hướng dẫn củaBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.3. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch đội ngũ cán bộlàm công tác gia đình các cấp; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chođội ngũ cán bộ làm công tác gia đình theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao vàDu lịch, Bộ Nội vụ.

2.4. Thực hiện công tác hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp tronggia đình và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đìnhtheo hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp.

3. Kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghịđịnh

3.1. Tổ chức các hoạt động kiểm tra việc thực hiện các quyđịnh của Nghị định số: 02/2013/NĐ-CP .

3.2. Tổ chức sơ kết, đánh giá 01 năm, 05 năm thực hiện Nghịđịnh theo hướng dẫn của Trung ương.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Ngân sách các cấp theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- Căn cứ hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành chứcnăng, các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm để tổ chức thực hiện;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báochí địa phương tuyên truyền, phổ biến Nghị định số: 02/2013/NĐ-CP các chínhsách, pháp luật, kiến thức về công tác gia đình; trách nhiệm của các cơ quan,đoàn thể, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện công tác gia đình;

- Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng và hướngdẫn nhân rộng các mô hình gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững;

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, tổnghợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao vàDu lịch theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thammưu cho UBND tỉnh lồng ghép các chính sách về công tác gia đình vào các chiếnlược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng ngân sách hàng năm, chủ trì phối hợp với SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, Ngành có liên quan tham mưu bố trí kinhphí thực hiện Kế hoạch theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành. Hướng dẫn,kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí theo quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyêntruyền, phổ biến Nghị định số: 02/2013/NĐ-CP các văn bản liên quan đến côngtác gia đình, trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân trongviệc thực hiện công tác gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong công táctư vấn, giáo dục trước hôn nhân; cung cấp kiến thức, kỹ năng xây dựng và tổchức cuộc sống gia đình; lồng ghép phù hợp nội dung giáo dục đời sống gia đìnhvào chương trình các cấp học trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Trung ương.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cáccơ quan có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các chính sách, pháp luật vềbảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong gia đình, chăm sóc, phụng dưỡng ngườicao tuổi trong gia đình và phòng, chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào giađình.

7. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc quyhoạch đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp; tổ chức đào tạo, bồi dưỡngnâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình theo chỉ đạo, hướngdẫn của Trung ương.

8. Sở Tư pháp

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ngànhchức năng liên quan tổ chức các hoạt động kiểm tra việc thực hiện các quy địnhcủa Nghị định số: 02/2013/NĐ-CP ;

- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải mâu thuẫn,tranh chấp trong gia đình và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viêntrong gia đình.

9.Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn và các tổ chức thành viên căn cứ chứcnăng nhiệm vụ, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các ngành chứcnăng liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch; tham gia tuyên truyền, phổ biến,giáo dục chính sách, pháp luật, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách,pháp luật về công tác gia đình theo quy định của pháp luật.

10. UBND các huyện, thị xã

- Chỉ đạo thống kê, rà soát số liệu về gia đình, công tácgia đình, xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình để làm cơ sở xây dựng, triển khaithực hiện chương trình, kế hoạch công tác gia đình gắn với chương trình pháttriển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Chỉ đạo các phòng ban chức năng, các xã, phường, thị trấntổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luậtcủa Nhà nước về gia đình, thực hiện bình đẳng trong gia đình; phòng, chống bạolực gia đình và phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình,thực hiện kế hoạch hóa gia đình;

- Xây dựng tài liệu và phổ biến kiến thức về gia đình, vậnđộng nhân dân xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình; kếthừa, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của giađình, dòng họ gắn với xây dựng những giá trị tiên tiến của gia đình trong xãhội phát triển;

- Bố trí ngân sách cho công tác gia đình theo đúng quy địnhcủa pháp luật về Ngân sách nhà nước;

- Tổ chức, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật vềcông tác gia đình tại địa phương;

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện cáchoạt động về công tác gia đình tại địa phương, báo cáo cơ quan cấp trên.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Nghị định số: 02/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.