THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1275/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP BAN ĐIỀU PHỐI QUỐC GIA TỔ CHỨC ĐẠI LỄ VESAK (PHẬT ĐẢN) LIÊN HỢPQUỐC NĂM 2008 TẠI VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ đề nghị của các Bộ, cơ quan liên quan và Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáoViệt Nam về việc cử nhân sự tham gia Ban Điều phối quốc gia tổ chức Đại lễ Vesak(Phật đản) Liên Hợp quốc năm 2008 tại Việt Nam;
Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ
,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1.Thành lập Ban Điều phối quốc gia tổ chức Đại lễ Vesak (Phật đản) Liên Hợp quốcnăm 2008 tại Việt Nam

1. Thành lập Ban Điều phối quốc gia tổ chức Đại lễVesak (Phật đản) Liên Hợp quốc năm 2008 tại Việt Nam (sau đây gọi tắt làBan Điều phối quốc gia).

2. Thành phầnBan Điều phối quốc gia được quy định tại Danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2.Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Điều phối quốc gia

1. Trực tiếpthực hiện việc phối hợp giữa các Bộ, cơ quan và địa phương liên quan với Giáohội Phật giáo Việt Nam, Ủy ban Tổ chức Quốc tế Vesak Liên Hợp quốc (IOC) đểthực hiện việc tổ chức Đại lễ Vesak (Phật đản) Liên Hợp quốc năm 2008 tại ViệtNam theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vàỦy ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức Đại lễ Vesak (Phật đản) Liên Hợp quốc năm 2008tại Việt Nam.

2. Xây dựngnội dung, chương trình, kinh phí hoạt động và các biện pháp bảo đảm phục vụviệc tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc năm 2008 tại Việt Nam để trìnhThủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Ban Điềuphối quốc gia được sử dụng con dấu của Ban Tôn giáo Chính phủ để giao dịch vàthực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

4. Ban Điềuphối quốc gia tự giải thể sau khi Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc năm 2008 tại ViệtNam kết thúc.

Điều 3.Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Bộ trưởng,Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, Hội đồng Trịsự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy ban Quốc tế Vesak Liên Hợp quốc 2008 và cácông, bà có tên tại Danh sách quy định tại khoản 2 Điều 1 chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Ngoại giao, Công an,
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính;
- Ban Tôn giáo Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng:
Dân vận Trung ương, Đối ngoại Trung ương,
Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý,
Trần Quốc Toản, Người phát ngôn của Thủ tướng,
các Vụ: NC, QHQT, ĐP, V.IV;
- Lưu: VT, TCCB (3b). Trang

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

DANH SÁCH

BANĐIỀU PHỐI QUỐC GIA TỔ CHỨC ĐẠI LỄ VESAK (PHẬT ĐẢN) LIÊN HỢP QUỐC NĂM 2008 TẠIVIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1275/QĐ-TTg ngày 24 tháng 09 năm 2007của Thủ tướng Chính phủ)

I. TRƯỞNGBAN:

Ông NguyễnThế Doanh, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ.

II. CÁCPHÓ TRƯỞNG BAN:

1. Hòa thượngThích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáoViệt Nam (73 Quán Sứ, Hà Nội);

2. Hòa thượngThích Hiển Pháp, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phậtgiáo Việt Nam (Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3,thành phố Hồ Chí Minh);

3. Hòa thượngThích Trí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh);

4. Ông KiềuĐình Thụ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

5. Ông NguyễnHữu Oanh, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ;

6. Ông NguyễnMạnh Hùng, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương;

7. Ông TạMinh Châu, Phó Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương;

8. Ông PhạmBình Minh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;

9. Ông LêTiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

III. TỔNGTHƯ KÝ:

Ông Lê Mạnh Thát, Phó Viện trưởng Học viện Phậtgiáo Việt Nam tại thành phố Hồ ChíMinh, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế Vesak Liên Hợp quốc (IOC) (750 Nguyễn Kiệm,phường 4, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh).

IV. CÁC ỦYVIÊN:

1. Ông Vũ ĐứcQuang, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Tôn giáo, Ban Dân vận Trung ương;

2. Ông ĐỗHoàng Long, Phó Vụ trưởng Ban Đối ngoại Trung ương;

3. Bà NguyễnThị Thu Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương;

4. Ông NguyễnVăn Thanh, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo - Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổquốc Việt Nam;

5. Ông Vũ AnhQuang, Phó Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao;

6. Thiếutướng Trần Tư, Cục trưởng Cục An ninh Xã hội, Tổng cục An ninh, Bộ Công an;

7. Trung táVũ Chiến Thắng, Phó Trưởng phòng, Cục An ninh Xã hội, Tổng cục An ninh, Bộ Côngan;

8. Ông LêNgọc Định, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

9. Ông NguyễnVăn Thực, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính - sự nghiệp, Bộ Tài chính;

10. Ông ĐinhThế Công, Hàm Phó Vụ trưởng, Vụ Nội chính, Văn phòng Chính phủ;

11. Ông ĐặngTài Tính, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Ban Tôn giáo Chính phủ;

12. Ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo, BanTôn giáo Chính phủ;

13. Ông PhạmHuy Thơ, Chánh Văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ;

14. ÔngNguyễn Văn Câu, Quyền Trưởng ban Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội./.