UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1275/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 01 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀUCHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢI TẠO, NÂNG CẤP CÁC TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊTRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều củacác Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tưsố 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nộidung Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 885/TTr-SKHĐT-VX ngày14/6/2013 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh Khoản 10, Điều 1 củaQuyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phêduyệt dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp các trạm y tế xã, phường, thịtrấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:

10. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụngcấp 4, nhóm B.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số1877/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giámđốc Sở Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND các huyện, thịxã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Phan Anh Vũ