UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành bản Quy định về kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra

vệ sinh thú ý sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố Hải Phòng

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y; Nghị định số 93/CP ngày 27 tháng 11 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thú y;

Xét đề nghị của các ông Giám đốc Sở Nông Lâm nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản Quy định về kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Giao ông Giám đốc Sở Nông Lâm nghiệp chủ trì cùng các ngành chức năng liên quan có kế hoạch hướng dẫn kiểm tra và giám sát các huyện, quận, thị xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện bản quy định này.

Điều 3. Các ông, bà Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc các ngành: Nông Lâm nghiệp, Tài chính, Cục Thuế, Thương nghiệp, Y tế, Khoa học Công nghệ và môi trường, Ban Quản lý thị trường, Ủy ban Kế hoạch, Công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, quận, thị xã, phường, thị trấn và các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đào An