ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1276/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 27 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 20 THỦ TỤC HÀNHCHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNGNGHIỆP TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊNBÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8 tháng 6 năm 2010của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số: 48/2013/NĐ-CP củaChính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểmsoát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chínhphủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chínhphủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chínhphủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của BộKế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực kể từ ngày15/4/2013;

Căn cứ Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2011 Hướngdẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở côngty, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan,tổ chức có thuê mướn lao động;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp vàChánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộcthẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, ngành chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC ;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- TT. UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở TTTT ( Trung tâm cổng thông tin ĐT);
- Lưu: VT; PKSTTHC.

CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN