ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1279/2010/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 02 tháng 8 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNHPHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁPCHÀM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtngày 12 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày08 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chínhhướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chếtài chính của tổ chức Phát triển Quỹ đất;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - ThápChàm tại Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2010; kết quả thẩm địnhcủa Sở Tư pháp tại Báo cáo số 652/BC-STP ngày 23 tháng 7 năm 2010 và của Giámđốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1855/TTr-SNV ngày 28 tháng 7 năm 2010,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Phan Rang- Tháp Chàm trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (sau đây gọitắt là Trung tâm) có chức năng tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ vàtái định cư; tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ pháttriển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyểnnhượng quyền sử dụng đất; phát triển các khu tái định cư; đầu tư xâydựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấuthầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhậnchuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồithường, giải phóng mặt bằng.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động,có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nướcvà các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Trung tâm đặt tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh NinhThuận.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm cótrách nhiệm ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trungtâm Phát triển Quỹ đất thành phố Phan Rang - Tháp Chàm theo đúng quy định củapháp luật và tình hình thực tế của địa phương; đảm bảo không chồng chéo, bỏ sótnhiệm vụ và hoạt động hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày kýban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thủ trưởng các cơ quan có liên quanvà Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Phan Rang - Tháp Chàm chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Chí Dũng