THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Xét đề nghị của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tại công văn số 18/TT-UB ngày 15 tháng 5 năm 1998, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 4753/TCCB ngày 08 tháng 6 năm 1998,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang trên cơ sở Trường Trung học Sư phạm Kiên Giang.

Điều 2. Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng giáo viên có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn.

Điều 3. Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang trực thuộc y ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục - đào tạo, được hưởng các chính sách, chế độ của Nhà nước áp dụng cho hệ thống các trường đại học và cao đẳng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Phạm Gia Khiêm