ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/2000/QĐ-UB

Đàlạt, ngày 06 tháng 12 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP NGÀY CÔNG LAO ĐỘNG VÀ HỖ TRỢ TIỀN ĂN CHO CÁN BỘ, CHIẾN SỸ DÂN QUÂN TỰ VỆ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Pháp lệnh Dân quân tự vệ và Nghị định số 46/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 35/CP ngày 14/6/1996 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ;

- Xét đề nghị của liên sở Tài chính Vật giá và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng tại tờ trình số 442/LNTCVG-BCHQS ngày 21/11/2000 về nức trợ cấp ngày công lao động và hỗ trợ tiền ăn cho cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ trong thời gian làm nhiệm vụ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quy định mức trợ cấp ngày công lao động và hỗ trợ tiền ăn cho cán bộ (trừ Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn), chiến sỹ dân quân tự vệ không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện quân sự theo mệnh lệnh của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện trở lên theo các mức như sau :

- Mức trợ cấp ngày công lao động : 11.000 đồng/ người/ngày

- Mức hỗ trợ tiền ăn : 7.000 đồng/người/ngày.

Điều 2: Mức quy định trên đây thực hiện thống nhất trong phạm vi toàn tỉnh Lâm Đồng kể từ ngày 10/10/2001.

Điều 3: Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Thị xã Bảo lộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCHPhan Thiên