UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc ban hành quy chế quản lý Khu công nghiệp nhỏ và vừa, Cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) ngày 20/5/1998; Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1998 của Chính phủ qui định chi tiết; Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 23/9/2002 về việc sửa đổi danh mục A, B, C, ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi);

Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12/11/1996; Luật sửa đổi một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 09/6/2000; Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 và Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2000 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/1/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp tại Tờ trình số 296/TT-CN ngày 03/10/2005 và Giám đốc Sở Tư pháp tại văn bản thẩm định số 441/CV-TP ngày 30/9/2005,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý Khu công nghiệp nhỏ và vừa, Cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2: Quy chế này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Giao Sở Công nghiệp chủ trì phối hợp với các ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Ban quản lý các Khu công nghiệp các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Công Ngọ